Walim, dnia 26 maja 2010 roku
 
 
OGŁOSZENIE Nr 31 / 2010
Wójt Gminy Walim ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości:
 

Oznaczenie nieruchomości

 
Opis
Nieruchomości
Przeznaczenie
nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
Cena
wywoławcza
( w złotych)
Wadium
( w zł )
Postępienie
( w zł )
Działka nr 144/5
Powierzchnia  0,2728 ha
obręb Niedźwiedzica
księga wieczysta nr SW1W/00030392
Działka niezabudowana o ksztaście trójkęta, zlokalizowana na skłonie na peryferiach miejscowości w sąsiedztwie użytków rolnych. W ewidencji gruntów oznaczona jest jako pastwisko Nieruchomość położona jest przy drodze gruntowej.
W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Niedźwiedzica działka oznaczona jest symbolem B.15R – teren użytkowany rolniczo. Ustala się zagospodarowanie terenu bez zmian. 
6 800,-
700,-
nie mniej niż
70,-

 

 
Przetarg odbędzie się w dniu 01 lipca 2010 o godzinie 1200 w Urządzie Gminy w Walimiu, ul. Boczna 9
 
Nieruchomość stanowi własność Gminy Walim i jest obciężona prawem pierwokupu na rzecz dzierżawcy.
W przetargu mogą wziąÄ? udział osoby, które wpłacÄ? wadium w pieniądzu nie później niż do dnia 25 czerwca 2010r. na konto Nr 62 1020 5095 0000 5802 0011 2524, Gmina Walim, ul. Boczna 9. Datą dokonania wpłaty w terminie jest data uznania rachunku bankowego Gminy. Na dowodzie wpłaty należy wpisać oznaczenie nieruchomości, której przetarg dotyczy. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postępienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postępienia decydują uczestnicy przetargu, przy czym nie może ono wynosię mniej niż 70 zł. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast wadia wpłacone przez pozostałe osoby podlegają zwrotowi. Cena osięgnięta w przetargu płatna jest jednorazowo nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej, przy czym za termin potwierdzający dokonanie wpłaty na konto uznaje się datą lokacji środków na rachunku Gminy. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie wyznaczony w cięgu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Uchylenie się osoby, która wygra przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, spowoduje odstępienie od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Wójt Gminy Walim zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.
Sprzedawca zobowiązuje kupującego do pokrycia kosztów notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.
Sprzedawca wzywa zainteresowanych kupnem do zapoznania się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami dotyczącymi możliwości zagospodarowania działki. W zależności od uprawnień osoby, która wygra przetarg zastrzega się możliwość zawarcia warunkowej umowy sprzedaży i wykonania prawa pierwokupu przez dzierżawcę stosownie do art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynÄ?Ĺ? dnia 28 kwietnia 2010 r.
 
Dodatkowych informacji udziela się w Urządzie Gminy w Walimiu ul. Boczna 9, pok. Nr 7, tel. 74 8494 350. Ogłoszenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urządu Gminy w Walimiu oraz opublikowaniu na stronie internetowej walim.bip.net.pl.