Walim, dnia 21 maja 2010 roku
 
 
OGŁOSZENIE Nr 30 / 2010
Wójt Gminy Walim ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości:
 

 

Oznaczenie nieruchomości
Opis
Nieruchomości
Przeznaczenie
nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
Cena
wywoławcza
( w złotych)
Wadium
( w zł )
Postępienie
( w zł )
Działka nr 261
Powierzchnia  0,4316 ha
obręb ZagórzeŚląskie
księga wieczysta nr SW1W/00070479
Działka niezabudowana o ksztaście regularnym, zlokalizowana na skłonie na peryferiach miejscowości w sąsiedztwie użytków rolnych. W ewidencji gruntów oznaczona jest jako rola. Nieruchomość nie posiada dostępu do drogi.
Nieruchomość nie jest objęta obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego, natomiast studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Walim przeznacza działkÄ? pod tereny rolnicze.
11 000,-
1 000,-
nie mniej niż
110,-

 

 
Przetarg jest ograniczony dla osób będących właścicielami działek sąsiadujących z działkÄ? nr 261 w Zagórzu Śląskim, z uwagi na to, że nieruchomość nie posiada dostępu do drogi.. Uczestnictwo w przetargu powinno być zgłoszone nie później niż do dnia 25 czerwca 2010 r. wraz z okazaniem aktualnego odpisu z księgi wieczystej, dokumentującego własność lub współwłasność działek o numerach: 78 lub 79 w obrębie Zagórze Śląskie.
 
Przetarg odbędzie się w dniu 01 lipca 2010 o godzinie 1100 w Urządzie Gminy w Walimiu, ul. Boczna 9
Nieruchomość stanowi własność Gminy Walim i jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.
W przetargu mogą wziąÄ? udział osoby, które wpłacÄ? wadium w pieniądzu nie później niż do dnia 25 czerwca 2010r. na konto Nr 62 1020 5095 0000 5802 0011 2524, Gmina Walim, ul. Boczna 9. Datą dokonania wpłaty jest data uznania rachunku bankowego Gminy. Na dowodzie wpłaty należy wpisać oznaczenie nieruchomości, której przetarg dotyczy. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postępienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postępienia decydują uczestnicy przetargu, przy czym nie może ono wynosię mniej niż 110 zł. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast wadia wpłacone przez pozostałe osoby podlegają zwrotowi. Cena osięgnięta w przetargu płatna jest jednorazowo nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej, przy czym za termin potwierdzający dokonanie wpłaty na konto uznaje się datą lokacji środków na rachunku Gminy. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie wyznaczony w cięgu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Uchylenie się osoby, która wygra przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, spowoduje odstępienie od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Wójt Gminy Walim zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.
Sprzedawca zobowiązuje kupującego do pokrycia kosztów notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.
Sprzedawca wzywa zainteresowanych kupnem do zapoznania się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami dotyczącymi możliwości zagospodarowania działki. W zależności od uprawnień osoby, która wygra przetarg zastrzega się możliwość zawarcia warunkowej umowy sprzedaży i wykonania przez Agencję Nieruchomości Rolnych prawa pierwokupu przysługującego jej na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Przy zawieraniu umowy przeniesienia własności nabywca zobowiązany jest do przedłożenia dowodów o których mowa w art. 7 ust. 6 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynÄ?Ĺ? 28 kwietnia 2010 r.
 
Dodatkowych informacji udziela się w Urządzie Gminy w Walimiu ul. Boczna 9, pok. Nr 7, tel. 74 8494 350. Ogłoszenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urządu Gminy w Walimiu opublikowaniu na stronie internetowej walim.bip.net.pl.