Walim , dnia   20.05.2010 r.
 
I N F O R M A C J A
 
 
Wójt Gminy Walim działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( tekst jednolity Dz.U z 2004 r Nr 207 poz. 2108 z późniejszymi zmianami) podaje do publicznej wiadomości wynik II przetargu ustnego nieograniczonego
przeprowadzonego 12 maja 2010 roku w siedzibie Urządu Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9, na sprzedaż działki numer 220/1 o powierzchni 1925 m położonej w Zagórzu Śląskim . Nieruchomość wykazana jest w księdze wieczystej Nr SW1W/ 00063914/8 prowadzonej w SĄdzie Rejonowym w Wałbrzychu.
Cena wywoławcza nieruchomości: 43 000, 00 zł. + 22% VAT.
W związku z brakiem oferentów przetarg nie doszedł do skutku tj. zakośczyć się wynikiem negatywnym.
 
 Informację o wyniku przetargu wywiesza się na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urządu Gminy Walim ul. Boczna nr 9, ponadto zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.Walim.pl