Walim, dnia 17 maja.2010 r.
 
            I n f o r m a c j a
o wyniku przetargu na dzierżawę działek rolnych w Niedźwiedzicy.
 
  1. Data przetargu – 10 maj 2010 rok
Miejsce przetargu – Urząd Gminy w Walimiu ul. Boczna 9
Rodzaj przetargu – I przetarg ustny nieograniczony
2.    Oznaczenie nieruchomości – część działki nr 111, część działki nr 112, część działki nr 113/3 i część działki nr 114 o powierzchni łącznej 3,53 ha użytków rolnych w obrębie 0005 Niedźwiedzica
  1. Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 2
  2. Cena wywoławcza – 160,00 złotych
  3. Najwyższa cena osięgnięta w przetargu – 190,00 złotych

Imię i nazwisko dzierźawcy – Renata Koszykowska