ZO/Glinno/3/2010                                                       Walim, 2010-05-31

 

 
 
 
 INFORMACJA O WYNIKU
 
postępwania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2006 r. Nr 164 poz. 1163, Nr 0170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658, Dz. U. z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 82, poz. 560) określonego w art. 4 pkt. 8
 
Gmina Walim informuje, że w prowadzonym postępwaniu, pn.:  
 
„świadczenie usług w ramach lokalnego transportu zbiorowego osób, na linii komunikacyjnej Glinno- Michałkowa- Zagórze Śląskie- Glinno
 
po uwzględnieniu ofert dodatkowych, do realizacji zamówienia wybrano firmą:
 
Przedsiębiorstwo Transportowe „TRAVELWORD”
Ul. Wysockiego 13a
58-300 Wałbrzych
 
Uzasadnienie wyboru: oferta zawierała najniższą cenę.
 
Zbiorcze zestawienie ofert:
 
Lp.
 
 
Nazwa
 
Cena brutto w zł
 
Uwagi
1
 
Przedsiębiorstwo Transportowe „TRAVELWORD”
Ul. Wysockiego 13a
58-300 Wałbrzych
 
52 329,06
-
2
 
DRINK BAR „U LECHA” USŁUGI TRANSPORTOWE
Ul. Kłodzka 8
58-340 GĹ?uszyca
 
55 478,00
-
 
Osoba do kontaktu (w godzinach pracy Zamawiającego):
 
Stanowisko                   Referent ds. funduszy zewnętrznych i zamówień publicznych  
Imię i nazwisko             Justyna Dobek
Tel.                              0 74 84 94 351 
Fax.                             0 74 84 94 355
 
 
Wójt Gminy Walim
Adam Hausman
 
 
 

 

ZO/Glinno/3/2010                                                                                                      Walim, 2010-05-25

 

 INFORMACJA O WYNIKU

 

postępwania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2006 r. Nr 164 poz. 1163, Nr 0170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658, Dz. U. z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 82, poz. 560) określonego w art. 4 pkt. 8

 

Gmina Walim informuje, że w prowadzonym postępwaniu, pn.:  

 

„świadczenie usług w ramach lokalnego transportu zbiorowego osób, na linii komunikacyjnej Glinno- Michałkowa- Zagórze Śląskie- Glinno

 

na zapytanie odpowiedziały 2 firmy:

 

Lp.

Nazwa

Cena brutto w zł

Uwagi

1

 

Przedsiębiorstwo Transportowe „TRAVELWORD”

Ul. Wysockiego 13a

58-300 Wałbrzych

 

59 976,00

-

2

 

DRINK BAR „U LECHA” USŁUGI TRANSPORTOWE

Ul. Kłodzka 8

58-340 GĹ?uszyca

 

59 976,00

-

 

Do realizacji zamówienia nie wybrano żadnej z firm, ponieważ wpłynÄ?Ĺ?y dwie kwotowo identyczne oferty.

 

Zwrócono się do Wykonawców z prośbÄ? o złożenie ofert dodatkowych do dn. 31.05.2010 r.

 

 

Osoba do kontaktów (w godzinach pracy Zamawiającego):

 

Stanowisko                   Referent ds. funduszy zewnętrznych i zamówień publicznych  

Imię i nazwisko             Justyna Dobek

Tel.                              0 74 84 94 351 

Fax.                             0 74 84 94 355

 

 

 

 

Zastępca Wójta Gminy Walim

Krzysztof Łuczak

 

 
 
Numer sprawy: ZO/GLINNO/3/2010                                    Walim, 2010-05-14
 
                                                                                  
OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE
 
 
o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) określonego w art. 4 pkt. 8.
 
„świadczenie usług w ramach lokalnego transportu zbiorowego osób, na linii komunikacyjnej Glinno- Michałkowa- Zagórze Śląskie- Glinno”.
 
 
Przedmiotem niniejszego postępwania jest
„świadczenie usług w ramach lokalnego transportu zbiorowego osób, na linii komunikacyjnej Glinno –Michałkowa – Zagórze Śląskie – Glinno.”
Zakres usług obejmuje publiczny regularny transport osób na trasie:
 
a). Glinno – Michałkowa – Zagórze Śląskie
Ø       2 kursy w dni robocze i 1 kurs w dni nauki szkolnej
 
b). Zagórze Śląskie – Michałkowa – Glinno
Ø       2 kursy w dni powszednie i 1 kurs w dni nauki szkolnej
z zastosowaniem cen biletów nie wyższych niż obecnie obowiązujące,   podane w załączniku Nr 3.
                                                   
1.       Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Załączniki :
·                     Nr 2 - HARMONOGRAM KURSÓW
·                     Nr 3 - obowiązujące ceny biletów.
 
Wymagania odnośnie sposobu realizacji zamówienia:
1)      Przewóz osób ma się odbywać w ramach transportu publicznego,
2)      Rozliczenie usługi będzie prowadzone na podstawie faktycznie przejechanych wozokilometrów.
3)      Do realizacji zamówienia Wykonawca zapewni środki transportu w ilości co najmniej 1 szt. autobusów o ilości co najmniej 17 miejsc siedzących.
 
Wspólny Słownik Zamówień: 60.11.22.00-8.
 
Termin wykonania zamówienia do: 31.05.2011 r.
 
Proszę o podanie w ofercie ceny netto i brutto za zrealizowanie niniejszego zamówienia
Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertą zostanie podpisana umowa. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.
 
Sposób przygotowania oferty:
I.         ofertą należy spo­rządzić w jązyku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, umieścię w zabezpieczonej kopercie z adnotację “ świadczenie usług w ramach lokalnego transportu zbiorowego osób, na linii komunikacyjnej Glinno- Michałkowa- Zagórze Śląskie- Glinno - z wykorzystaniem „formularza oferty” będącego załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zapytania,
II.       do oferty prosimy dołączył następujące dokumenty :
1.       Wypełniona oferta Wykonawcy ( załącznik nr 1).
 
2.       W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie określonym w przedmiocie zamówienia, Zamawiający pod rygorem wykluczenia Wykonawcy, wymaga złożenia następujących dokumentów :
2.1   Licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób.
2.2   Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne załwiadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3.       W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów:
3.1     Wykaz wykonanych i wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat usług, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców,. (załącznik nr 4)
3.2     Wykaz pojazdów (autobusów) którymi realizowane będzie zamówienie z ich opisem technicznym
( typ pojazdu i marka, nr rejestracyjny, rok produkcji, ilość miejsc siedzących, data ważności dopuszczenia do ruchu). Do wykazu należy dołączył kserokopie dowodów rejestracyjnych pojazdów. (załącznik nr 5)
3.3     Potwierdzenie z organu udzielającego licencji, że pojazd, którym realizowane będzie zamówienie, zgłoszony jest do licencji. 
 
4.       W celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów:
 
4.1  Potwierdzoną kserokopię Polisy ubezpieczeniowej lub inny dokument potwierdzający,
że Wykonawca
posiada ubezpieczenie NW dla pasażerów, zgodnie z ilościę miejsc
w autobusie
 
5.             Podpisany projekt umowy - należy podpisaą i opieczętować ostatnią stronę projektu umowy przez osoby do tego uprawnione. (załącznik nr 6)
  
6.             Pełnomocnictwo, (jeśli w imieniu Wykonawcy występuje inna osoba uprawniona do jego reprezentowania)
Wszystkie dokumenty winny być opieczętowane pieczątką firmową oraz podpisane przez osoby upoważnione
do reprezentowania Wykonawcy.
Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
Jeżeli kopia dokumentu złożona przez Wykonawcę jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, Zamawiający będzie żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.
Dokumenty sporządzone w jązyku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na jązyk polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
Zamawiający informuje, że zgodnie z art.96 ust.3 ustawy protokół z postępwania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępwania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.
W przypadku, gdy informacje składane w trakcie postępwania stanowią tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione
innym uczestnikom postępwania, muszą być oznaczone klauzulę: „Nie udostępniać innym uczestnikom postępwania. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa”.
 
  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
 
1.       Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
cena brutto – waga 100%
 
2.       Dla każdej oferty nie podlegającej odrzuceniu, zostanie obliczona ilość punktów wg poniższego wzoru:
Ilość punktów = cena najniższej oferty / cena badanej oferty x 100 pkt
 
3.       Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta speśnia wszystkie wymagania zawarte w ogłoszeniu i zawiera najniższą cenę tj. otrzymała najwiąkszą ilość punktów.
 
4.       Zamawiający powiadomi na piśmie o wynikach postępwania wszystkich uczestników postępwania, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 2010-05-24 do godz. 12.00  w siedzibie zamawiającego
Gmina Walim
ul. Boczna 9
58-320 Walim
Pokój nr 1 - sekretariat
 
Wyniki zostaną przekazane wykonawcom, którzy złożyli oferty w następujący sposób: faxem na numer podany w ofercie i pocztą tradycyjną.
 
 
 
Osobę do kontaktów w sprawie niniejszego zamówienia jest/są:
Stanowisko                    Inspektor ds. handlu i usług  
Imię i nazwisko                Anna Młynarczyk            
Tel.                              074 84 94 353  
Fax.                              074 84 94 355  
 
w godz. pomiędzy 9.30 a 11.30 w zakresie procedury zapytania ofertowego oraz w zakresie merytorycznej obsługi przedmiotu zapytania ofertowego.
 
Załączniki:
 
Załącznik nr 1 Oferta wykonawcy
Załącznik nr 2 Harmonogram kursów
Załącznik nr 3 Uchwała Rady Gminy
Załącznik nr 4 Wykaz wykonywanych i wykonanych usług
Załącznik nr 5 Wykaz pojazdów (autobusów)
Załącznik nr 6 Umowa
 
 
Wójt Gminy Walim
Adam Hausman