Walim, dnia   6.05.2010 r.
   
OGŁOSZENIE Nr 28/2010
Wójt Gminy Walim   o g Ĺ? a s z a 
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej, określonej numerem geodezyjnym 96/4 o powierzchni 1300 m2 , uzbrojonej w urządzenia  infrastruktury technicznej, położonej w Walimiu ul. Wyszyńskiego, przy drodze o nawierzchni asfaltowej, jednostka ewidencyjna Walim, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniowo- usługową. Nieruchomość wykazana jest w księdze wieczystej nr   SW1W/ 00071220/5  prowadzonej w SĄdzie Rejonowym w Wałbrzychu .Sposób zagospodarowania nieruchomości ustala się zgodnie z przeznaczeniem .
Nieruchomość stanowi własność Gminy Walim i wolna jest od obciążeń oraz praw osób trzecich .
Cena wywoławcza –     45 000, 00 zł. + 22 % VAT
Wadium – 4 500, 00 zł.
                    Przetarg odbędzie się w dniu 14 czerwca 2010 roku o godzinie 9 00
w siedzibie Urządu Gminy w Walimiu ul . Boczna nr 9 .
Warunkiem przystępienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium. Wadium można wpłacać gotówkę w kasie Agencji PKO w Walimiu lub realizować płatność w formie przelewu bankowego lub elektronicznego na konto Gminy Walim nr konta 62 1020 5095 0000 5802 0011 2524   PKO BP S.A.I Oddział Wałbrzych, nie później niż do dnia  9 czerwca 2010 r. Za termin potwierdzający dokonanie wpłaty na konto uznaje się datą lokacji środków na rachunku Gminy. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia. Cena nieruchomości osięgnięta w przetargu płatna jest jednorazowo nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej, przy czym za termin potwierdzający dokonanie wpłaty na konto uznaje się datą   lokacji środków na rachunku Gminy. Termin umowy notarialnej zostanie wyznaczony w cięgu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nie przystępienie do zawarcia umowy powoduje przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postępienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postępienia decydują uczestnicy przetargu, przy czym nie może ono wynosię mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiętek złotych. Wójt Gminy Walim może odwołaÄ? ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, przy czym informacja o odwołaniu przetargu musi być niezwłocznie podana do publicznej wiadomości. Sprzedawca zobowiązuje kupującego do terminowego uiszczania opłat podatkowych oraz do pokrycia kosztów związanych z nabyciem nieruchomości :
-          opłata sądowa i notarialna
-          zwrot kosztów okazania granic działki 1439, 60 zł.
Sprzedawca wzywa zainteresowanych kupnem do zapoznania się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami dotyczącymi   możliwości zagospodarowania działki. W przypadku występwania w granicach działek sieci uzbrojenia podziemnego, nabywca nieruchomości gruntowej zapewni służbom specjalistycznym dostęp do tych sieci , a w przypadku kolizji z planowanć inwestycję przełoży je na własny koszt  w uzgodnieniu z właścicielami tych sieci.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynÄ?Ĺ?   20.04.2010 r.
 Wszelkich informacji udziela się w pokoju nr 7 Urządu Gminy w Walimiu   lub telefonicznie pod numerem 74 8494 –350 . Ogłoszenie podlega opublikowaniu na stronie internetowej walim.bip.net.pl oraz zamieszczeniu w Tygodniku Wałbrzyskim.