Walim, dnia 4.05.2010 r. .
 
 
Informacja 
 
Wójt Gminy Walim działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / Tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108 ze zmianami / podaje do publicznej wiadomości wynik II przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego 26 kwietnia 2010 roku   w siedzibie Urządu Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9, na sprzedaż działki numer 253/2 o pow. 1130 m 2  położonej w Zagórzu Śląskim. Nieruchomość wykazana jest w księdze wieczystej numer SW1W/00024314/7 prowadzonej w SĄdzie Rejonowym w Wałbrzychu.
 
1/ Liczba osób dopuszczonych do przetargu    - 1
    Liczba osób niedopuszczonych                      - 0
 
2/ Cena wywoławcza nieruchomości :    15 000, 00 zł. + 22 % VAT
 
3/ Najwyższa cena osięgnięta w   przetargu : 15 150 zł. + 22 % VAT cena brutto 18 483 zł.
 
4/ Imię i nazwisko nabywcy nieruchomości : maĹ?ż. Aleksandra i Tadeusz maĹ?ż. Barańscy
oraz Janina Lisowska w udziale wynoszącym po 1 / 2 .
 
 
 Informację o wyniku przetargu wywiesza się na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urządu Gminy Walim ul. Boczna nr 9, ponadto zamieszcza się na stronie internetowej www.bip. walim.