ZO/Ulotki/2/2010                                                 Walim, 14.05.2010 r.
 
INFORMACJA O WYNIKU
 
postępwania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2006 r. Nr 164 poz. 1163, Nr 0170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658, Dz. U. z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 82, poz. 560) określonego w art. 4 pkt. 8.
 
Gmina Walim informuje, że w prowadzonym postępwaniu:
 
„Zapytanie ofertowe na wykonanie ulotek i plakatów w ramach promocji projektu z zakresu infrastruktury edukacyjnej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa DolnoŚląskiego na lata 2007-2013.”
 
Oferty nadesłało 5 firm:
 
Lp.
 
 
Nazwa
 
Cena brutto w zł
 
Uwagi
 
1
 
FRESH – Joanna Szymala
Ul. Wrześni 1B
57-400 Nowa Ruda
980,88
-
 
2
 
3R Agencja Reklamowo – Marketingowa
Sylwiusz GruĹ?
Ul. Wilcza 8
56-120 Brzeg Dolny
854,00
-
 
3
 
Gaca Michał CSK Studio
Ul. Bacciarelliego 8F/9
51-649 Wrocław
1 024,80
-
 
4
 
MAXART Damian Gorzkiewicz
Ul. 22 lipca 12c
67-120 Kożuchów
1 024,80
-
 
5
 
„SMYK” S.C.
D. Lenartowicz i E. Chyb
Ul. ściegiennego 215
25-116 Kielce
1 343,20
-
Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertą złożonÄ? przez firmą:
 
3R Agencja Reklamowo – Marketingowa
Sylwiusz GruĹ?
Ul. Wilcza 8
56-120 Brzeg Dolny
 
Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.
Dziękuję za złożenie ofert.
 
Osoba do kontaktów (w godzinach pracy zamawiającego):
Stanowisko                   Referent ds. funduszy zewnętrznych i zamówień publicznych  
Imię i nazwisko             Justyna Dobek
Tel.                              0 74 84 94 351
Fax.                             074 84 94 355  
 
Wójt Gmina Walim
Adam Hausman
 

 

ZO/Ulotki/2/2010                                         Walim, 29.04.2010 r.
 
 

Zapytanie ofertowe na wykonanie ulotek i plakatów w ramach promocji projektu z zakresu infrastruktury edukacyjnej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa DolnoŚląskiego na lata 2007-2013

 

 

Nr sprawy: ZO/Ulotki/2/2010
 
Postępwanie nie podlega w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 14.ooo euro (art.4 pkt 8 ustawy).
 
 
1.      Beneficjent (Zamawiający):
 
         Gmina Walim
                Ul. Boczna 9 
               58-320 Walim
                    REGON 890718290 , NIP 886-25-72-773
 
2. Nazwa projektu realizowanego w ramach RPO WD 2007-2013:
 
„Budowa hali sportowej z zapleczem techniczno – socjalnym i łącznikiem do Zespołu Szkół w Walimiu, Powiat Wałbrzyski, Województwo DolnoŚląskie”- w ramach działania 7.2 Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych
 
 
3. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:
 
Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie oraz wydruk 200 szt. plakatów formatu A2 (kolor) oraz 500 szt. dwustronnych ulotek formatu A5 (kolor) o charakterze informacyjno – promocyjnym dotyczących realizowanej inwestycji.  
 
Zakres zamówienia obejmuje:              
                               
- uzgodnienie treści i zawartości ulotki oraz plakatu z Zamawiającym,
- zaprojektowanie wzoru ulotki i plakatu w konsultacji z Zamawiającym,
- przygotowanie ulotki oraz plakatu do wydruku,
- wydruk ulotek oraz plakatów w pełnym kolorze,,
- dostawa przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego,
 
Ulotka oraz plakat muszą obligatoryjnie zawierać następujące treści i logotypy graficzne:
 
- logo Unii Europejskiej speśniające normy określone w zał. I do Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 1828/2006 oraz odniesienie do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 
- logo Narodowej Strategii Spójności w formie znaku programu regionalnego

- herb (logotyp) Województwa DolnoŚląskiego
 
przy czym w/w logotypy graficzne są dostępne na stronie internetowej RPO WD pod adresem: http://dolnyslask.pl/default.aspx?docId=3819&mId1=3580
 
- hasło promocyjne dla RPO WD: Fundusze Europejskie - dla rozwoju Dolnego Śląska

- informacja o współfinansowaniu projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego tj.  „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa DolnoŚląskiego na lata 2007-2013”

- informacja o współfinansowaniu projektu z innych źródeł tj. z budżetu Gminy Walim
 
- nazwa projektu („Budowa hali sportowej z zapleczem techniczno – socjalnym i łącznikiem do Zespołu Szkół w Walimiu, Powiat Wałbrzyski, Województwo DolnoŚląskie”)
 
- informację o całkowitej wartości projektu oraz wartości dotacji ze środków Unii Europejskiej (zgodnie z informację podaną przez beneficjenta (zamawiającego) na zleceniu realizacji zamówienia objętego niniejszym zapytaniem ofertowym)
 
- nazwę i herb (logotyp) beneficjenta: Gmina Walim
 
4. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny.
Przy wyborze ofert Beneficjent będzie się kierował następującymi kryteriami:
1 kryterium: cena  - waga 100%    
 
 
Sposób oceny ofert:
C (cena oferty) = najniższa cena łączna społród złożonych ofert : cenę łączną oferty badanej x 100 pkt.
5. Termin i miejsce realizacji zamówienia:
  • Miejsce realizacji zamówienia: Gmina Walim
·         Termin realizacji zamówienia: do 7 dni roboczych od daty zlecenia.         
6. Miejsce, sposób i termin składania ofert.
Oferty należy złożyć osobiście w zamkniętej kopercie (zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie
w poufności jej treść oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność) w Urządzie Gminy Walim przy ul. Bocznej 9 w pok. nr 1 – sekretariat w terminie do dnia 13 maja 2010 r. do godz. 12:00 z dopiskiem: „Oferta na ulotki i plakaty  - HALA”
 
Oferty, które wpłynÄ? do siedziby Urządu Gminy po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.
 
7. Opis warunków udziału w postępwaniu:
 
O zamówienie może ubiegać się wykonawca, który:
- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- posiada doświadczenie w zakresie realizacji podobnego rodzaju i charakteru instrumentów informacyjno-promocyjnych, w tym w szczególności dla projektów współfinansowanych ze środków publicznych w ramach programów wspólnotowych lub krajowych.
 
Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji firmy oferenta.
 
Oferta musi zawierać następujące dokumenty:
 
 
1.       Ofertą cenową zał. nr 1
2.       Aktualny wypis z rejestru lub załwiadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzającej dopuszczenie oferenta do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem, lub inny odpis aktu założycielskiego spółki czy też inny dokument właściwy dla oferenta - wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.
3.       Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat, odpowiadających swoim rodzajem i wartościę usług stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania
i odbiorców wraz z załÄśczeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie (referencje).
4.       W przypadku podmiotów ubiegających się wspólnie o wykonanie zamówienia – umową konsorcjum.
5.       Oświadczenie o zapoznaniu się i przyjęciu do stosowania przy realizacji zamówienia wytycznych dla beneficjentów RPO WD w zakresie wypeśniania obowiązków informacyjno-promocyjnych w odniesieniu do plakatów i ulotek – zawartych w dokumentach wymienionych i dostępnych na stronie internetowej RPO WD pod adresem: http://dolnyslask.pl/default.aspx?docId=3580.
Wytyczne są również dostępne w materiale szkoleniowym dla beneficjentów RPO WD dostępnym pod adresem: ?p=document&action=save&id=2171&bar_id=1312
 
Dokumenty powyższe mogą być złożone w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę kserokopii.
Ocena speśniania warunków udziału w postępwaniu dokonana będzie w następujący sposób: speśnia-nie speśnia.
 
8. Rozstrzygniecie postępwania i zlecenie realizacji zamówienia
 
Postępwanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte w dniu 13 maja 2010 o godzinie 12:00. O wynikach postępwania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogę faksową lub mailową najpóźniej w dniu
14 maja 2010 do godz. 12.00. W tym samym terminie do podmiotu wybranego w wyniku rozstrzygnięcia postępwania zostanie skierowane zlecenie realizacji zamówienia z dodatkowymi informacjami wskazanymi w treści niniejszego zapytania.
Beneficjent (zamawiający) dokona formalnej akceptacji przedmiotu zamówienia w cięgu 7 godzin roboczych od momentu przesłania projektu/ów i innych niezbędnych danych projektowych na faks beneficjenta nr 074 849 43 55 oraz na adres mailowy: przetargi@walim.pl, przy czym okres roboczy w odniesieniu do niniejszego zamówienia trwa w dni pracujące od godz. 7.30 do 15.30
 
 
Walim, dnia 29 kwiecień 2010 r.
 
 
 Z poważaniem
 
Zastępca Wójta Gminy Walim
Krzysztof Łuczak