Walim , dnia 5.03.2010 r.
 
I N F O R M A C J A
 
 
Wójt Gminy Walim działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( tekst jednolity Dz.U z 2004 r Nr 207 poz. 2108 z późniejszymi zmianami) podaje do publicznej wiadomości wynik II przetargu ustnego nieograniczonego
przeprowadzonego 26 lutego 2010 roku w siedzibie Urządu Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9, na sprzedaż działki numer 150/10 o powierzchni 2200 m 2 położonej w Niedźwiedzicy. Nieruchomość wykazana jest w księdze wieczystej Nr SW1W/00000508/0 prowadzonej w SĄdzie Rejonowym w Wałbrzychu. Cena wywoławcza nieruchomości : 33 000, 00 zł. + 22 % VAT.
W związku z brakiem oferentów przetarg nie doszedł do skutku tj. zakośczyć się wynikiem negatywnym.
Informację o wyniku przetargu wywiesza się na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urządu Gminy Walim ul. Boczna nr 9, ponadto zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.Walim.pl