Walim, dnia   8.03.2010 r. .
 
 
Informacja 
 
Wójt Gminy Walim działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / Tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108 ze zmianami / podaje do publicznej wiadomości wynik z I przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego  1 marca 2010   roku   w siedzibie Urządu Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9, na sprzedaż działki numer 253/2 o powierzchni 1130 m położonej w Zagórzu Sląskim.Nieruchomość wykazana jest w księdze wieczystej numer SW1W/ 00024314/7 prowadzonej w SĄdzie Rejonowym w Wałbrzychu.
 Cena wywoławcza nieruchomości 29 000, 00 zł. + 22 % VAT.
W związku z brakiem oferentów przetarg nie doszedł do skutku tj. zakośczyć się wynikiem, negatywnym.
 
 Informację o wyniku przetargu wywiesza się na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urządu Gminy Walim ul. Boczna nr 9, ponadto zamieszcza się na stronie internetowej www.bip. walim.