Walim, dnia   5.03.2010 r. .
 
 
Informacja 
 
Wójt Gminy Walim działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / Tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108 ze zmianami / podaje do publicznej wiadomości wynik II przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego 26 lutego 2010   roku   w siedzibie Urządu Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9, na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 a położonego w Walimiu przy ulicy Wyszyńskiego 32. Nieruchomość wykazana jest w księdze wieczystej numer SW1W/00000038782/9 prowadzonej w SĄdzie Rejonowym w Wałbrzychu.
 
1/ Liczba osób dopuszczonych do przetargu    - 2
    Liczba osób niedopuszczonych                      - 0
 
2/ Cena wywoławcza nieruchomości :     8 700, 00 zł.
 
3/ Najwyższa cena osięgnięta w   przetargu  : 17 500, 00 zł.
 
4/ Imię i nazwisko nabywcy nieruchomości : maĹ?ż.  Katarzyna PeĹ?diak Warzecha i Jaunusz Warzecha.
 
 
 Informację o wyniku przetargu wywiesza się na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urządu Gminy Walim ul. Boczna nr 9, ponadto zamieszcza się na stronie internetowej www.bip. walim.