Walim, dnia 16.02.2010 r.
   
               OGŁOSZENIE Nr   14/2010
Wójt Gminy Walim   o g Ĺ? a s z a
 
       Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej, położonej w Walimiu ul. Wzgórze Wawel, obręb Walim, jednostka ewidencyjna Walim,określonej numerem geodezyjnym  480/9 o powierzchni 22 m 2  przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod budową garażu. Nieruchomość wykazana jest   w księdze wieczystej nr 67 426/8  prowadzonej w SĄdzie Rejonowym w Wałbrzychu .
Sposób zagospodarowania nieruchomości ustala się zgodnie z przeznaczeniem .
Nieruchomość stanowi własność Gminy Walim i wolna jest od obciążeń oraz praw osób trzecich .
Cena wywoławcza –   1650, 00 zł. + 22 % VAT
Wadium –  165, 00 zł.
                                       Przetarg odbędzie się w dniu 19 marca 2010 roku o godzinie 9 00
w siedzibie Urządu Gminy w Walimiu ul .Boczna nr 9 .
 
Warunkiem przystępienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium .Wadium można wpłacać gotówkę w kasie Agencji PKO w Walimiu lub realizować płatność w formie przelewu bankowego lub elektronicznego na konto Gminy Walim nr konta 62 1020 5095 0000 5802 0011 2524   PKO BP S.A.I Oddział Wałbrzych , nie później niż do dnia   15 marca 2010 r. Za termin potwierdzający dokonanie wpłaty na konto uznaje się datą lokacji środków na rachunku Gminy . Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu .Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu , który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia. Cena nieruchomości osięgnięta w przetargu płatna jest jednorazowo nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej , przy czym za termin potwierdzający dokonanie wpłaty na konto uznaje się datą   lokacji środków na rachunku Gminy .Termin umowy notarialnej zostanie wyznaczony w cięgu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu . Nie przystępienie do zawarcia umowy powoduje przepadek wadium , a przetarg czyni niebyłym . Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postępienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postępienia decydują uczestnicy przetargu, przy czym nie może ono wynosię mniej niż 1% ceny wywoławczej , z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiętek złotych . Wójt Gminy Walim może odwołaÄ? ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów , przy czym informacja o odwołaniu przetargu musi być niezwłocznie podana do publicznej wiadomości .  
Sprzedawca zobowiązuje kupującego do terminowego uiszczania opłat podatkowych oraz do pokrycia kosztów związanych z nabyciem nieruchomości :
-     opłata sądowa i notarialna .
Sprzedawca wzywa zainteresowanych kupnem do zapoznania się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami dotyczącymi   możliwości zagospodarowania działki .
 Termin do złożenia wniosku przez osoby , którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynÄ?Ĺ?    18.01.2010 r.
 Wszelkich informacji udziela się w pokoju nr 7 Urządu Gminy w Walimiu   lub telefonicznie pod numerem 074 8494 –350 .
 Ogłoszenie podlega opublikowaniu na stronie internetowej walim.bip.net.pl ponadto wywieszeniu  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urządu Gminy w Walimiu.