Walim, dnia 20.01.2010 r.
 
OGŁOSZENIE Nr 11 / 2010
Wójt Gminy Walim ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości:   
 

 

Oznaczenie nieruchomości
 
Opis nieruchomości
Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania
Cena
wywoławcza      ( w zł )
 
Wadium
(w zł )
 
Postępienie
( w zł )
 
Działka nr 147/11
Powierzchnia
0,0781 ha
obręb Niedźwiedzica
KW nr 508/0
 
 
Nieruchomość niezabudowana, położona przy drodze, w sąsiedztwie zabudowy zagrodowej oraz Ĺ?Ä?k i pastwisk. Działka o ksztaście regularnym zlokalizowana na terenie nachylonym ze stromym spadkiem do drogi. Słabo urządzona w media komunalne. W ewidencji gruntów oznaczona jest jako pastwisko                
 
W obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Niedźwiedzica, nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem A.49 RM – teren zabudowy zagrodowej. Ustala się zagospodarowanie terenu bez zmian.
 
10 000,00
 
+ 22 % VAT
  
 
1 000,00
  
 
nie mniej     niż 100,00
 
 

 

 
 Nieruchomość stanowi własność Gminy Walim i jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.
Przetarg odbędzie się w dniu 5 marca 2010 r o godzinie 10 00 w sali narad w Urządzie Gminy      w Walimiu, ul. Boczna 9.
Pierwszy przetarg, wyznaczony na dzieł 10 września 2009 r. zakośczyć się wynikiem negatywnym.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacÄ? wadium w pieniądzu, w wysokości 1000 zł, nie później niż do dnia 28 lutego 2010r. na konto Gminy Walim w Banku PKO BP S.A. O/ Wałbrzych nr konta 62 1020 5095 0000 5802 0011 2524. Datą dokonania wpłaty w terminie jest data uznania rachunku bankowego Gminy. Na dowodzie wpłaty należy wpisać oznaczenie nieruchomości której przetarg dotyczy.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postępienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postępienia decydują uczestnicy przetargu, przy czym nie może ono wynosię mniej niż 100 zł. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast wadia wpłacone przez pozostałe osoby, podlegają zwrotowi.
Cena nieruchomości, osięgnięta w przetargu płatna jest jednorazowo nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej, przy czym za termin potwierdzający dokonanie wpłaty na konto uznaje się datą lokacji środków na rachunku Gminy. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie wyznaczony w cięgu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Uchylenie się osoby, która wygra przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, spowoduje odstępienie od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Wójt Gminy Walim zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.
Sprzedawca zobowiązuje kupującego do pokrycia kosztów związanych z nabyciem nieruchomości:
-          zwrot kosztów dokumentacji w kwocie: 226,42 zł
-          koszty opłat notarialnych i sądowych.
Sprzedawca wzywa zainteresowanych kupnem do zapoznania się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami dotyczącymi możliwości zagospodarowania działki.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynÄ?Ĺ? 21 lipca 2009 r.
 

Dodatkowych informacji udziela się w Urządzie Gminy w Walimiu ul. Boczna 9, pok. Nr 7, tel. 74 8494 350. Ogłoszenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urządu Gminy w Walimiu oraz opublikowaniu na stronie internetowej walim.bip.net.pl.