Walim, dnia    28.11.2008 r.
   
OGŁOSZENIE Nr 37/ 2008
Wójt Gminy Walim   o g Ĺ? a s z a
               Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż   działki niezabudowanej położonej w Walimiu , obręb Walim, jednostka ewidencyjna Walim,określonej numerem geodezyjnym   508 powierzchni   838 m 2  przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod   zabudowę mieszkaniową, wykazanej w księdze wieczystej numer 26 834  prowadzonej w SĄdzie Rejonowym w Wałbrzychu .
Sposób zagospodarowania nieruchomości ustala się zgodnie z przeznaczeniem .
Nieruchomość stanowi własność Gminy Walim i wolna jest od obciążeń oraz praw osób trzecich .
Cena wywoławcza –    20 000, 00   zł. + 22 % VAT
Wadium –   2 000, 00, 00 zł.
                    Przetarg odbędzie się w dniu 9 stycznia 2009 r. o godzinie 9 00
w siedzibie Urządu Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9 .
Warunkiem przystępienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium .
  Wadium można wpłacać gotówkę w kasie Agencji PKO w Walimiu lub realizować płatność w formie przelewu bankowego lub elektronicznego na konto Gminy Walim nr konta 62 1020 5095 0000 5802 0011 2524   PKO BP S.A.I Oddział Wałbrzych , nie później niż do dnia 6 stycznia 2009 r. Za termin potwierdzający dokonanie wpłaty na konto uznaje się datą lokacji środków na rachunku Gminy . Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu .
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu , który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny
nabycia .Cena nieruchomości osięgnięta w przetargu płatna jest jednorazowo nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej , przy czym za termin potwierdzający dokonanie wpłaty na konto uznaje się  datą   lokacji środków na rachunku Gminy .
Termin umowy notarialnej zostanie wyznaczony w cięgu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu .
Nie przystępienie do zawarcia umowy powoduje przepadek wadium , a przetarg czyni niebyłym .
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postępienie powyżej ceny wywoławczej.
O wysokości postępienia decydują uczestnicy przetargu, przy czym nie może ono wynosię mniej niż 1% ceny wywoławczej , z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiętek złotych .
Wójt Gminy Walim może odwołań ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów , przy czym informacja o odwołaniu przetargu musi być niezwłocznie podana do publicznej wiadomości .
Sprzedawca zobowiązuje kupującego do terminowego uiszczania opłat podatkowych oraz do pokrycia kosztów związanych z nabyciem nieruchomości :
-          zwrot kosztów dokumentacji w kwocie 408,56 zł.
      -    opłata sądowa i notarialna .
Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów. Okazanie granic działki na wniosek i koszt nabywcy . Sprzedawca wzywa zainteresowanych kupnem do zapoznania się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami dotyczącymi możliwości zagospodarowania działki. Przyjmuje się , że uczestnicy przetargu akceptują stan nieruchomości bez zastrzeżeń.
 Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości  zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynÄ?Ĺ?   16 września 2008 r.
 Wszelkich informacji udziela się w pokoju nr 7 Urządu Gminy w Walimiu   lub telefonicznie pod numerem 074 8494 –350 .
 Ogłoszenie podlega opublikowaniu na stronie internetowej walim.bip.net.pl ponadto wywieszeniu  na tablicy ogłoszeń siedzibie Urządu Gminy w Walimiu.