Walim, dnia 28.11.2008 r. .
   
OGŁOSZENIE Nr 36/2008
Wójt Gminy Walim   o g Ĺ? a s z a
                Drugi  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej ruinami
budynku gospodarczego- stodoły, częśiowo podpiwniczonej o powierzchni zabudowy 276,0 m 2, położonej w Walimiu, obręb Walim, jednostka ewidencyjna Walim, oznaczonej numerem geodezyjnym 252/10 o powierzchni 1219 m oznaczonej  w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego   jako teren zabudowy mieszkaniowej , wykazanej w księdze wieczystej nr 36 678     prowadzonej w SĄdzie Rejonowym w Wałbrzychu .
Sposób zagospodarowania nieruchomości ustala się zgodnie z przeznaczeniem .
Nieruchomość stanowi własność Gminy Walim i wolna jest od obciążeń oraz praw osób trzecich .
Cena wywoławcza –   37 000,00 zł.
Wadium –   3 700, 00 zł.
                    Przetarg odbędzie się w dniu 9 stycznia 2009 roku o godzinie  10 00
w siedzibie Urządu Gminy w Walimiu ul .Boczna nr 9 .
Warunkiem przystępienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium .Wadium można wpłacać gotówkę w kasie Agencji PKO w Walimiu lub realizować płatność w formie przelewu bankowego lub elektronicznego na konto Gminy Walim nr konta 62 1020 5095 0000 5802 0011 2524   PKO BP S.A.I Oddział Wałbrzych , nie później niż do dnia 6 stycznia 2009 r. Za termin potwierdzający dokonanie wpłaty na konto uznaje się datą lokacji środków na rachunku Gminy . Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu .Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu , który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia. Cena nieruchomości osięgnięta w przetargu płatna jest jednorazowo nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej , przy czym za termin potwierdzający dokonanie wpłaty na konto uznaje się datą   lokacji środków na rachunku Gminy .Termin umowy notarialnej zostanie wyznaczony w cięgu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu .
Nie przystępienie do zawarcia umowy powoduje przepadek wadium , a przetarg czyni niebyłym .
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postępienie powyżej ceny wywoławczej. 
O wysokości postępienia decydują uczestnicy przetargu, przy czym nie może ono wynosię mniej niż 1% ceny wywoławczej , z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiętek złotych .
Wójt Gminy Walim może odwołaÄ? ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów , przy czym informacja o odwołaniu przetargu musi być niezwłocznie podana do publicznej wiadomości .
Sprzedawca zobowiązuje kupującego do terminowego uiszczania opłat podatkowych oraz do pokrycia kosztów związanych z nabyciem nieruchomości :
-          zwrot kosztów dokumentacji w kwocie   579, 00 zł.
      -    opłata sądowa i notarialna .
Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów. Okazanie granic działki na wniosek i koszt nabywcy . Sprzedawca wzywa zainteresowanych kupnem do zapoznania się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami dotyczącymi   możliwości zagospodarowania nieruchomości . Przyjmuje się, że uczestnicy przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.
 Termin do złożenia wniosku przez osoby , którym przysługuje pierwszeństwo
w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynÄ?Ĺ? 16 września 2008 r.
 Wszelkich informacji udziela się w pokoju nr 7 Urządu Gminy w Walimiu   lub telefonicznie pod numerem 074 8494 –350 .
 Ogłoszenie podlega opublikowaniu na stronie internetowej walim.bip.net.pl ponadto wywieszeniu  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urządu Gminy w Walimiu.