Centrum kultury i turystyki w Walimiu
ul. Kościuszki 2
58-320 Walim                                                            Walim, 2008-10-07
 
 
 
OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE
 
o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) określonego w art. 4 pkt. 8.
 
W związku z planowanym zakupem Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu prosi o przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie:
 
Przedmiotem niniejszego postępwania jest
Prace budowlane: REMONT DACHU przy ul. Kościuszki 2 w Walimiu 
                              ( wymiana pokrycia dachówkowego na blachodachówkę )
                            
 
 Wspólny Słownik Zamówień: 45000000-7
 
Termin wykonania zamówienia:
  Od 17/10/2008 do 17/11/2008
 
  Proszę o podanie w ofercie ceny netto i brutto za zrealizowanie niniejszego zamówienia
 
  Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertą zostanie podpisana umowa.
 
 Opis warunków udziału w postępwaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
   tych   warunków: -
 
Wykonawca musi posiadać :
1.uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek
 posiadania takich uprawnień
- posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i
 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- nie podlegać wykluczeniu z postępwania o udzielenie zamówienia,
- udzielić co najmniej 24 miesięcznej gwarancji

 Informacja na temat wadium:
 Wysokość wadium
 Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 500,00 PLN
 1) Terminy dotyczące wadium
 Termin wniesienia wadium upływa dnia 2008-10-15 godz. 12:00
3) Formy wadium
Wadium może być wnoszone
- w poręczeniach bankowych, lub w poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- w gwarancjach bankowych,
- w gwarancjach ubezpieczeniowych,
- w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824),
- w pieniądzu " przelewem.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, oraz gdy wyłoniony oferent nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania robót w wysokości 2% wartości ceny ofertowej na dzieł podpisania umowy
Zwrot zabezpieczenia odpowiadający 70% wartości wniesionej kaucji gwarancyjnej następi w terminie 30 dni od dnia   wykonania i uznania za należyte wykonanie przedmiotu umowy bez zastrzeżeń. Pozostałe 30% zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie roszczeń  z tytułu rękojmi za wady lub uchylenia w gwarancji jakości.
 
Oznacza to, że w terminie wniesienia wadium, w kasie zamawiającego muszą znaleźć się w/w formy wadium, z zastrzeżeniem pieniądza.
Wadium wnoszone w pieniądzu musi zostać przelane lub wpłacone na rachunek zamawiającego w banku:      BS w Świdnicy o/Głuszyca
Numer konta: 46 9531 1016 2001 0000 4457 0001
REMONT KAPITALNY POKRYCIA DACHOWEGO przy ul. Kościuszki 2 w Walimiu
 "Wadium " NR SPR : 01/08
 
 
Jeżeli Wykonawca nie wniesie wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą, zostanie przez zamawiającego wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia .
4) Zwrot wadium
Zamawiający dokona zwrotu wadium :
1.       w okresie 3 dni od daty zakośczenia postępwania - dla oferentów którzy nie zostali wyłonieni do realizacji
zadania
2. w dniu podpisania umowy dla oferenta wyłonionego do realizacji zadania
 
 
 Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium
Waga
Cena
100

#59
Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 2008-10-15 do godz. 12:00
w siedzibie zamawiającego
Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu
ul. 3-go maja 26
58-320 Walim
 
 Oferty można również przesłać do Zamawiającego na następujący nr faksu 0748457-300 lub pocztą elektroniczną na adres : muzeum@sztolnie.pl.pl
Wyniki zostaną podane na stronie internetowej walim.bip.net.pl   oraz przekazane wykonawcom, którzy złożyli oferty w następujący sposób: poczta tradycyjna.
 
Osobę do kontaktów w sprawie niniejszego zamówienia jest/są:
stanowisko                   Dyrektor
imię i nazwisko             Wiesław Zalas  
tel.                               074 8457 300   
fax.                              074 8457 300   
w terminach                  godz. pomiędzy 9.30 a 11.30    
 
 Załączniki:
 Formularz ofertowy
  Oświadczenie o spełnieniu warunków
 
_________________________________
Dyrektor CKiT w Walimiu
Wiesław Zalas