Projekt parking /21/2008
Walim, 2008-09-18
 
 
 
 
 
 
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
 
Gmina Walim informuje, że postępwanie o zamówienie publiczne: Opracowanie projektu budowlanego na wykonanie parkingu na powierzchni 3400 m2 działki nr 97 w Zagórzu Śląskim  
 
zostało unieważnione na podstawie: art. 93, ust.1, pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Uzasadnienie faktyczne:
 
Nie złożono żadnej oferty
 
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI "środki ochrony prawnej".
 
 
Otrzymują:
Uczestnicy postępwania
 
 
 
_________________________________
  Z up. Wójta
Krzysztof Łuczak
Zastępca Wójta
 
 

Sprostowanie ogłoszenia Zamawiający poprawia termin wykonania zamówienia na dzieł 27-02-2009 r. Sprostowanie to zostało opublikowane w Biuletynie Zamowien Publicznych w dniu 12/09/2008.

Projekt parking /21/2008
Walim, 2008-09-10
 
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 
dot.: postępwania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: Projekt parking /21/2008
Nazwa zadania: Opracowanie projektu budowlanego na wykonanie parkingu na powierzchni 3400 m2 działki nr 97 w Zagórzu Śląskim  
 
Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) Gmina Walim zawiadamia o wszcząciu postępwania o udzielenie zamówienia publicznego.
 
I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Walim
Boczna 9
58-320 Walim
walim.bip.net.pl
przetargi@walim.pl
tel. 074 84 94 340
fax. 074 84 94 355
 
II. Określenie trybu zamówienia:
Postępwanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych
 
III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej:   walim.bip.net.pl
 
Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: strona internetowa walim.bip.net.pl lub w siedzibie zmawiającego w godzinach jego pracy.
 
IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częśiowych:
Opracowanie projektu budowlanego na wykonanie parkingu na powierzchni 3400m2 działki nr 97 w Zagórzu Śląskim zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Przedmiot zamówienia obejmuje:               
-      opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie i formie zgodnej z § 4, ust. 1, pktl 1 do 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 2.09.2004r. na wykonanie robót budowlanych, dla których wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budową,
-      opracowanie kosztorysu inwestorskiego + przedmiar,
-      aktualizację map do celów projektowych,
-      uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji, opinii, badań i uzgodnień, również z właścicielami działek, dla uzyskania pozwolenia na budową,
-      opracowanie raportu oddziaływania na środowisko,
-      uzyskanie pozwolenia na budową. Wszelkie koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej na etapie jej realizacji ponosi Wykonawca.
 
 
Wspólny Słownik Zamówień:  
- kod CPV 74222000-1
Zamawiający nie dopuszcza ofert częśiowych
 #4  
V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
  
VI. Termin wykonania zamówienia: do 27-02-2009 r.  
VII. Opis warunków udziału w postępwaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny speśniania tych warunków:
Wykonawca musi spełniać warunki ustawowe.
Sposób oceniania metodę speśnia " nie speśnia
 
VIII. Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
 
IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
 
Nazwa kryterium
Waga
CENA
100
#61
 
 X. Miejsce i termin składania ofert:
 
Oferty należy składać do dnia: 2008-09-18 do godz. 12.00 w siedzibie zamawiającego
Gmina Walim
Boczna 9
58-320 Walim
Pokój nr 1 - sekretariat
 
XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:
 
Oferty zostaną otwarte dnia: 2008-09-18, o godz. 12.45   w siedzibie zamawiającego
Gmina Walim
Boczna 9
58-320 Walim
Pokój nr 1 - sala narad
 
                          
XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni,
                          
XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
nie dotyczy
 
XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
Nie dotyczy
 
XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
nie dotyczy
 
 
XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych  nr 211921 z dnia 10/09/2008
 
 
 
 
____________________________________
 Wójt Gminy    
Adam Hausman