M.Droga/19//2008
Walim, 2008-09-15
 
Gmina Walim
Ul. Boczna 9
58-320 Walim
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
dot.: postępwania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: M.Droga/19//2008 Nazwa zadania: Odbudowa drogi gminnej nr 208 w Michałkowej  
 
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępwaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertą złożonÄ? przez Wykonawcę:
 
Ĺświdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów
Ul Częstochowska 12
58-100 Ĺświdnica
                                                                  
Uzasadnienie wyboru: oferta zawierała najniższą cenę
 
Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie od  dnia 2008-09-23
 
Podstawę prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny
 
W prowadzonym postępwaniu złożono następujące oferty

Lp.
Nazwa wykonawcy
Adres Wykonawcy
Cena brutto
Liczba punktów w kryterium cena
1
Ĺświdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów
 
 
Ul Częstochowska 12
58-100 Ĺświdnica
175 808,10
100

 
  2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówieĹ? publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępwaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
  3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówieĹ? publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępwaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 
 
środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) - dział VI "środki ochrony prawnej".
Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępwania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieĹ?Ä? protest do zamawiającego
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziść wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia
 
 
 Wójt Gminy walim
Adam Hausman
 
____________________________________
 
 
 

M. Droga/19/2008
Walim, 2008-08-22
 
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 
dot.: postępwania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy M. Droga/19/2008. Nazwa zadania:"Odbudowa drogi gminnej nr 208 w Michałkowej".
 
Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) Gmina Walim zawiadamia o wszcząciu postępwania o udzielenie zamówienia publicznego.
 
I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Walim
Boczna 9
58-320 Walim
walim.bip.net.pl
przetargi@walim.pl
tel. 074 84 94 340
fax. 074 84 94 355
 
II. Określenie trybu zamówienia:
Postępwanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych
 
III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej:   walim.bip.net.pl
 
Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: strona internetowa walim.bip.net.pl lub w siedzibie zmawiającego w godzinach jego pracy.
 
IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częśiowych:
 
Przedmiot zamówienia składa się z dwóch etapów, którymi jest:
I.                     zaprojektowanie
II.                    wykonanie odbudowy drogi gminnej nr 208 w Michałkowej o długości odcinka 350m i szerokości jezdni:
- na I. odcinku 90m x 3,50m,
                               - na II. odcinku 260m x 3,0m,
wraz z korytem odwadniającym jednostronnie na całej długości, odwodnieniem liniowym na długości 18mb, przepustem Ă? 400 na długości 5,0m,
polegającej na:
-                mechanicznym korytowaniu jezdni,                                          
-                wykonaniu podbudowy z mieszanki mineralnej gr. ok. 15cm,                                                                          
-                wykonaniu warstwy wiążącej grubości 4cm,                                                                                        
-                skropieniu nawierzchni emulsję asfaltową w ilości 0,5kg/m2,
-                wykonaniu warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej grubości 4cm.
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częśiowych
 
Wspólny Słownik Zamówień:
- kod CPV 74230000-4
- kod CPV 45233220-7#61
#
V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  
VI. Termin wykonania zamówienia:   30.11.2008r.
 
VII. Opis warunków udziału w postępwaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny speśniania tych warunków:
Wykonawca musi spełniać warunki ustawowe.
Sposób oceniania metodę speśnia " nie speśnia.
 
VIII. Informacja na temat wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1 000,00 PLN.
 
IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
 
Nazwa kryterium
Waga
CENA
100
X. Miejsce i termin składania ofert:
 
Oferty należy składać do dnia: 2008-09-15 do godz. 12.00 w siedzibie zamawiającego
Gmina Walim
Boczna 9
58-320 Walim
Pokój nr 1 - sekretariat
 
XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:
 
Oferty zostaną otwarte dnia: 2008-09-15, o godz. 12.30   w siedzibie zamawiającego
Gmina Walim
Boczna 9
58-320 Walim
Pokój nr 1 - sala narad
 
                          
XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
                          
XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
nie dotyczy
 
XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
Nie dotyczy
 
XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
nie dotyczy
 
 
XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczonew Biuletynie Zamówień Publicznych nr  197535-2008 z dnia 22-08-2008
 
 
 
____________________________________
Kierownik Zamawiającego
 
Adam Hausman " Wójt Gminy