Walim, dnia 5.08..2008 r
OGŁOSZENIE Nr 19/2008
Wójt Gminy Walim o g Ĺ? a s z a
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 położonego na I piętrze budynku w Dziećmorowicach przy ulicy Sienkiewicza 68 złożonego z kuchni i dwóch pokoi o powierzchni użytkowej 74,05 m 2 pomieszczeń przynależnych tj. piwnicy o powierzchni 1,14 m 2 , komórki o powierzchni 18,95 m 2 wraz z udziałem w częśiach wspólnych budynku i jego urządzeniach oraz działki nr 107 o pow. 1465 m 2 wynoszącym 2013 / 10 000. Nieruchomość stanowi własność Gminy Walim, wolna jest od obciążeń oraz praw osób trzecich i wykazana jest w księdze wieczystej Nr SW1W/00059 815/3.
Cena wywoławcza - 73 000, 00 zł,-
Wadium - 7 300, 00 zł,-
Koszty dokumentacji - 531,26 zł,-
Przetarg odbędzie się w dniu 12 września 2008 r. o godzinie 10 00
w siedzibie Urządu Gminy w Walimiu ul .Boczna nr 9 .
Warunkiem przystępienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium . Wadium można wpłacać gotówkę w kasie Agencji PKO w Walimiu lub realizować płatność w formie przelewu bankowego lub elektronicznego na konto Gminy Walim nr konta : 62 1020 5095 0000 5802 0011 2524 PKO BP S.A.I Oddział Wałbrzych nie później niż do dnia
8 września 2008 r. Za termin potwierdzający dokonanie wpłaty na konto uznaje się datą lokacji środków na rachunku Gminy . Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu .
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu , który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia .Cena nieruchomości osięgnięta w przetargu płatna jest jednorazowo nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej , przy czym za termin potwierdzający dokonanie wpłaty na konto uznaje się datą lokacji środków na rachunku Gminy . Termin umowy notarialnej zostanie wyznaczony w cięgu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu . Nie przystępienie do zawarcia umowy powoduje przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postępienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postępienia decydują uczestnicy przetargu, przy czym nie może ono wynosię mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiętek złotych. Wójt Gminy Walim może odwołaÄ? ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, przy czym informacja o odwołaniu przetargu musi być niezwłocznie podana do publicznej wiadomości
Sprzedawca zobowiązuje kupującego do pokrycia kosztów związanych z nabyciem nieruchomości :
- zwrot kosztów dokumentacji w kwocie 531,26 zł. opłata sądowa i notarialna .
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynÄ?Ĺ? 2 lipca 2008 r.
Wszelkich informacji udziela się w pokoju nr 7 Urządu Gminy w Walimiu lub telefonicznie pod numerem 074 8494 350 .
Ogłoszenie podlega opublikowaniu na stronie internetowej walim.bip.net.pl, zamieszczeniu w Tygodniku Wałbrzyskim oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urządzie Gminy w Walimiu i w Dziećmorowicach.