ZO-kosze/9/2008
Walim, 2008-07-15
 
 
Gmina Walim
Boczna 9
58-320 Walim
INFORMACJA O WYNIKU
 
 
postępwania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2006 r. Nr 164 poz. 1163, Nr 0170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658, Dz. U. z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 82, poz. 560) określonego w art. 4 pkt. 8
 
Gmina Walim
informuje, że w prowadzonym postępwaniu
Dostawa 10 sztuk koszy betonowych
wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertą złożonÄ? przez Firmą:
 
KÄ?SBET Wyroby Betonowe Stanisław Kąsek
Wolności 28 A
48-231 LUBRZA
 
 
która zaproponowała najniższą cenę to jest: 234,24 zł brutto za sztukę  
 
Firmie tej zostanie zlecona dostawa przedmiotu zamówienia. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.
 
Dziękuję za złożenie oferty.
 
Osoba do kontaktów:
stanowisko                   Inspektor ds. funduszy zewnętrznych i zamówień publicznych  
imię i nazwisko             Mariusz Kowalski         
tel.                               0 74 84 94 351
fax.                              074 84 94 355  
w terminach                  w godzinach pracy zamawiającego
 
 
____________________________________
Wójt Gminy Walim
Adam Hausman
 
 
 

 


Walim, 2008-07-07
 
Numer sprawy: ZO-kosze /9/2008
 
OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE
 
o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2006 r. Nr 164 poz. 1163, Nr 0170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658, Dz. U. z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 82, poz. 560) określonego w art. 4 pkt. 8.
 
W związku z planowanym zakupem Gmina Walim prosi o przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie:
 
Przedmiotem niniejszego postępwania jest  Dostawa 10 sztuk koszy betonowych o parametrach
-      Kształt wielokęta
-      Pojemność 40-50 l
-      bez wkładu metalowego  
 
  Wspólny Słownik Zamówień: 45 00 00 00 -7
 
Termin wykonania zamówienia:  1 miesięc
 
  Proszę o podanie w ofercie ceny netto i brutto za zrealizowanie niniejszego zamówienia
 
 Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertą zostanie podpisana umowa. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.
 
Sposób przygotowania oferty:
1.       ofertą należy spo­rządzić w jązyku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem,   - z wykorzystaniem "formularza oferty" będącego załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zapytania,
        Cena musi zawierać koszt transportu do miejscowości Walim
 
 
 
  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Nazwa kryterium
Waga
cena
100
#59
Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 2008-07-14 do godz. 12.00 
Osobiście
w siedzibie zamawiającego
Gmina Walim
ul. Boczna 9
58-320 Walim
Pokój nr 1 " sekretariat
 
Lub faksem
Na numer 074 8494 355
 
Wyniki zostaną podane na stronie internetowej bip.walim.pl
oraz przekazane wykonawcom, którzy złożyli oferty w następujący sposób: pocztą tradycyjną.
 
Osobę do kontaktów w sprawie niniejszego zamówienia jest/są:
stanowisko                          Inspektor ds. funduszy zewnętrznych i zamówień publicznych  
imię i nazwisko                   Mariusz Kowalski              
tel.                                          074 84 94 351    
fax.                                         074 84 94 355    
w terminach                         godz. pomiędzy 9.30 a 11.30          
 
____________________________________
Kierownik Zamawiającego