ZO-cmentarz/7a/2008
Walim, 2008-07-15
 
 
Gmina Walim
Boczna 9
58-320 Walim
INFORMACJA O WYNIKU
 
 
postępwania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2006 r. Nr 164 poz. 1163, Nr 0170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658, Dz. U. z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 82, poz. 560) określonego w art. 4 pkt. 8
 
Gmina Walim
informuje, że w prowadzonym postępwaniu
Wykonanie prac remontowych w zakresie naprawy konstrukcji oporowych z kamienia oraz remont schodów i cięgów i cięgów betonowych na Cmentarzu Ofiar Faszyzmu w Walimiu
wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertą złożonÄ? przez Firmą:
 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "EFEKT"
Ul. Orkana 131
58-307 Wałbrzych
 
która zaproponowała najniższą cenę to jest: 8 500,00 PLN
 
Z firmą tą zostanie podpisana umowa. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.
 
Dziękuję za złożenie oferty.
 
Osoba do kontaktów:
stanowisko                   Inspektor ds. funduszy zewnętrznych i zamówień publicznych  
imię i nazwisko             Mariusz Kowalski         
tel.                               0 74 84 94 351
fax.                              074 84 94 355  
w terminach                  w godzinach pracy zamawiającego
 
 
____________________________________
Wójt Gminy Walim
Adam Hausman
 
 
 

Walim, 2008-07-01
 
Numer sprawy: ZO-cmentarz/7a/2008
 
OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE
 
o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2006 r. Nr 164 poz. 1163, Nr 0170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658, Dz. U. z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 82, poz. 560) określonego w art. 4 pkt. 8.
 
W związku z planowanym zakupem Gmina Walim prosi o przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie:
 
Przedmiotem niniejszego postępwania jest Wykonanie prac remontowych w zakresie naprawy konstrukcji oporowych z kamienia oraz remont schodów i cięgów i cięgów betonowych na Cmentarzu Ofiar Faszyzmu w Walimiu
 
  Wspólny Słownik Zamówień: 45 00 00 00 -7
 
Termin wykonania zamówienia:
  Do 15-09-2008
 
  Proszę o podanie w ofercie ceny netto i brutto za zrealizowanie niniejszego zamówienia
 
 Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertą zostanie podpisana umowa. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.
 
Sposób przygotowania oferty:
1.       ofertą należy spo­rządzić w jązyku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem,  z wykorzystaniem "formularza oferty" będącego załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zapytania,
 
 
 
  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium
Waga
cena
100

Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 2008-07-09 do godz. 12.00 
Osobiście
w siedzibie zamawiającego
Gmina Walim
ul. Boczna 9
58-320 Walim
Pokój nr 1 " sekretariat
 
Lub faksem
Na numer 074 8494 355
 
Wyniki zostaną podane na stronie internetowej bip.walim.pl
oraz przekazane wykonawcom, którzy złożyli oferty w następujący sposób: pocztą tradycyjną.
 
Osobę do kontaktów w sprawie niniejszego zamówienia jest/są:
stanowisko                          Inspektor ds. funduszy zewnętrznych i zamówień publicznych  
imię i nazwisko   Mariusz Kowalski              
tel.                                          074 84 94 351    
fax.                                         074 84 94 355    
w terminach                         godz. pomiędzy 9.30 a 11.30          
 
Załączniki:
Formularz ofertowy
Przedmiar robót
____________________________________

Kierownik Zamawiającego