10/05/08/PN/RB/08/05/12
Walim, 2008-06-04
 
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
dot.: postępwania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy:. 10/05/08/PN/RB/08/05/12 Nazwa zadania: Remont kapitalny  [pokrycia dachowego wraz z wymianę uszkodzonych elementów konstrukcyjny w Walimiu przy ul. Kościuszki 31
 
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępwaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertą złożonÄ? przez Wykonawcę:
 
PPHU Dach Majster Jakub Ruchała 58-330 Jedlina Zdrój ul. Chopina 1 Zakład Grzmiąca ul. Spółdzielców 1 58-340 GĹ?uszyca
 
Uzasadnienie wyboru: oferta zawierała najniższą cenę
 
Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie od  dnia 2008-06-12
 
Podstawę prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny
 
W prowadzonym postępwaniu złożono następujące oferty
Lp.
Nazwa wykonawcy
Adres Wykonawcy
Cena brutto
Liczba punktów w kryterium cena
1
PPHU Dach Majster Jakub Ruchała 58-330 Jedlina Zdrój ul. Chopina 1 Zakład Grzmiąca ul. Spółdzielców 1 58-340 GĹ?uszyca
 
ul. Spółdzielców 1
58-340 GĹ?uszyca
 
69 931,69
100
 
  2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówieĹ? publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępwaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
  3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówieĹ? publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępwaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 
 
środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) - dział VI "środki ochrony prawnej".
Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępwania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieĹ?Ä? protest do zamawiającego
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziść wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia
 
 
 
 
____________________________________
Prezes Zarządu
Czesław Kalita
 
 

Przetargi: 2008 > maj > 2008-05-09
REMONT KAPITALNY POKRYCIA DACHU WRAZ Z WYMIANĘ USZKODZONYCH ELEMENTÓW KONSTUKCYJNYCH ;
Walim ul. Kosąiuszki 31
2008 > maj >
Nr sprawy: 10/05/08/PN/RB/08/05/12
Walim, 2008-05-12
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
dot.: postępwania o udzielenie zamówienia publicznego. NR SPR: 10/05/08/PN/WNS/08/05/12
:Nazwa zadania:" REMONT KAPITALNY POKRYCIA DACHOWEGO WRAZ Z WYMIANĘ USZKODZONYCH ELEMENTÓW KONSTUKCYJNYCH w Walimiu przy ul. Kościuszki 31 .
Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) Administracja Budynków Komunalnych sp. z o.o. w organizacji w imieniu Gminy Walim zawiadamia o wszcząciu postępwania o udzielenie zamówienia publicznego.
I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
GMINA WALIM
ul. Boczna 9
Kod : 58-320 Walim
Tel/fax: 074 8457 324
II. Określenie trybu zamówienia:
Postępwanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych
III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej: walim.bip.net.pl
Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: w siedzibie zamawiającego .
IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częśiowych:
Przedmiot zamówienia obejmuje remont kapitalny pokrycia dachowego zgodnie z załÄśczonym PRZEDMIAREM ROBÓT ( Załącznik Nr 4)
Wspólny Słownik Zamówień: CPV 45400000-1
 
Słownictwo główne
Słownictwo uzupeśniające (jeśli dotyczy)
Główny przedmiot
Usługi budowlane " remont dachu
 
V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
.
VI. Termin wykonania zamówienia:
do 30.08.2008
VII. Opis warunków udziału w postępwaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny speśniania tych warunków: -
-
Oprócz warunków ustawowych Wykonawca musi spełniać następujące warunki
Wykonawca musi posiadać :
1.uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek
posiadania takich uprawnień
- posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- nie podlegać wykluczeniu z postępwania o udzielenie zamówienia,
- udzielić co najmniej 24 miesięcznej gwarancji
VIII. Informacja na temat wadium:
Wysokość wadium
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 500,00 PLN
1) Terminy dotyczące wadium
Termin wniesienia wadium upływa dnia 2008-06-01
Wadium musi obejmować okres związania ofertą tj. do dnia 2008-06-30
3) Formy wadium
Wadium może być wnoszone
- w poręczeniach bankowych, lub w poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- w gwarancjach bankowych,
- w gwarancjach ubezpieczeniowych,
- w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824),
- w pieniądzu " przelewem.
Złożone poręczenie lub gwarancja musi zawierać zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 5 ustawy:
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania,
zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
Oznacza to, że w terminie wniesienia wadium, w kasie zamawiającego muszą znaleźć się w/w formy wadium, z zastrzeżeniem pieniądza.
Wadium wnoszone w pieniądzu musi zostać przelane lub wpłacone na rachunek zamawiającego w banku: PKO BP SA o/Wałbrzych
Numer konta: 22102050950000510201017821
REMONT KAPITALNY POKRYCIA DACHOWEGO WRAZ Z WYMIANĘ USZKODZONYCH ELEMENTÓW KONSTUKCYJNYCH w Walimiu przy ul. Kościuszki 31
"Wadium "NR SPR : 10/05/08/PN/RB/08/05/12
Jeżeli Wykonawca nie wniesie wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą, zostanie przez zamawiającego wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego.
4) Zwrot wadium
Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z warunkami określonymi w art.46 Ustawy
IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Nazwa kryterium
Cena
cena
100%
#61
X. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 2008-06-01 do godz. 12:00 w siedzibie
Administracji Budynków Komunalnych sp z o.o. w organizacji reprezentującej Gminę Walim
ul. Długa 8
58-320 Walim
XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte dnia: 2008-06-02, o godz. 12:30 w siedzibie zamawiającego
Administracja Budynków Komunalnych sp z o.o. w organizacji
ul. Długa 8
58-320 Walim
Pokój Prezesa Spółki
XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni,
XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
nie dotyczy
XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
nie dotyczy
XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
nie dotyczy
XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 99095-2008. dnia 12/05/2008
____________________________________
Prezes Zarządu
Czesław Kalita