Cmentarna/6/2008
Walim, 2008-05-12
 
 
 
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
dot.: postępwania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: Cmentarna/6/2008. Nazwa zadania: Odbudowa mostu gminnego " przepustu drogowego w Walimiu, ul. Cmentarna.
 
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępwaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertą złożonÄ? przez Wykonawcę:
 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe mgr inż. Krzysztof Zając
Ul. Wyszyńskiego 26/1A
58-320 Walim
 
Uzasadnienie wyboru: oferta zawierała najniższą cenę
 
Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie od  dnia 2008-05-20.
 
Podstawę prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny
 
W prowadzonym postępwaniu złożono następujące oferty
Lp.
Nazwa wykonawcy
Adres Wykonawcy
Cena brutto
Liczba punktów w kryterium cena
1
Przedsiębiorstwo Budowlano-Melioracyjne
"BUD-MEL" sp. z o. o.
Ul. Ząbkowicka 26
58-200 Dzierżoniów
321 000,15
74,8
2
"Pająk" Zakład Usług Wysokościowych specjalistycznych, remontowo-budowlanych i antykorozyjnych
Ul. Złota 23
58-200 Dzierżoniów
255 603,42
93,9
3
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
mgr inż. Krzysztof Zając
 
Ul. Wyszyńskiego 26/1A
58-320 Walim
 
240 058,52
100,00
 
  2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówieĹ? publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępwaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
  3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówieĹ? publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępwaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 
 
środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) - dział VI "środki ochrony prawnej".
Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępwania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieĹ?Ä? protest do zamawiającego
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziść wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia
 
 
 
 
 
____________________________________
Wójt Gminy Walim
Adam Hausman
 
Zamawiający omyłkowo wpisał w formularzu ofertowym i wzorze umowy nazwę zadania. Omyłka została sprostowana w tych dokumentach
 
cmentarna/6/2008
Walim, 2008-04-11
 
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 
dot.: postępwania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: cmentarna/6/2008. Nazwa zadania: Odbudowa mostu gminnego- przepustu drogowego w Walimiu ul. Cmentarna
 
Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) Gmina Walim zawiadamia o wszcząciu postępwania o udzielenie zamówienia publicznego.
 
I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Walim
Boczna 9
58-320 Walim
walim.bip.net.pl
przetargi@walim.pl
tel. 074 84 94 340
fax. 074 84 94 355
 
II. Określenie trybu zamówienia:
Postępwanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych
 
III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej:   walim.bip.net.pl
 
Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: strona internetowa walim.bip.net.pl lub w siedzibie zmawiającego w godzinach jego pracy.
 
IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częśiowych:
Przedmiotem wykonania jest:
a) odbudowa, remont: mostu-przepust drogowy, z płyta najazdowa. Remont polegający na:
- wymianie ceglanego przepustu, z ułożeniem kręgów żelbet. n1500mm
- wykonanie płyty najazdowej
- utwardzenie dna potoku na odcinku przed przepustem drogowym
- wykonanie kamiennych ścian oporowych brzegu potoku
b) odbudowa, remont: wymiana, uzupełnienie ścian oporowych brzegu potoku oraz obudowa
kręgami żelbet. n1500mm, na odcinku przylegającej posesji bud. mieszk. nr 9 oraz w strefie mostku
c) izolacja wodochronna folia TEFOND DRAN PLUS (PEHD)lub równoważna z uszczelnieniem
d) montaż barier skrajnych mostowych-bariera przekładkowa SP-06 z barieroporecza (os AA;
AB) oraz bariera nietypowa od strony drogi w osi AC-AB..
 
Wspólny Słownik Zamówień:  
45221000-2 Roboty budowlane w zakresie Budowy Mostów i tuneli
45221111-3 - mosty drogowe
 
 

 
Słownictwo główne
Słownictwo uzupeśniające (jeśli dotyczy)
Główny przedmiot
Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli
Mosty drogowe

#45
 
 
V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
  
VI. Termin wykonania zamówienia: do 31-08-2008
 
VII. Opis warunków udziału w postępwaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny speśniania tych warunków:
Wykonawca musi spełniać warunki ustawowe.
Sposób oceniania metodę speśnia " nie speśnia
 
VIII. Informacja na temat wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2300,00 PLN
 
IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
 

Nazwa kryterium
Waga
CENA
100

#61
 
 
 
 
X. Miejsce i termin składania ofert:
 
Oferty należy składać do dnia: 2008-05-05 do godz. 12.00  w siedzibie zamawiającego
Gmina Walim
Boczna 9
58-320 Walim
Pokój nr 1 - sekretariat
 
XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:
 
Oferty zostaną otwarte dnia: 2008-05-05, o godz. 12.30   w siedzibie zamawiającego
Gmina Walim
Boczna 9
58-320 Walim
Pokój nr 1 - sala narad
 
                          
XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni,
                          
XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
nie dotyczy
 
XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
Nie dotyczy
 
XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
nie dotyczy
 
 
XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczonew Biuletynie Zamówień Publicznych  nr 74657-2008 dnia  11/04/2008
 
 
 
____________________________________
Z upowaznienie Wójta Gminy
Krzysztof Łukacz
Zastępca Wójta