ZO-odpady/5/2008
Walim, 2008-04-17
 
 
Gmina Walim
Boczna 9
58-320 Walim
INFORMACJA O WYNIKU
 
 
postępwania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2006 r. Nr 164 poz. 1163, Nr 0170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658, Dz. U. z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 82, poz. 560) określonego w art. 4 pkt. 8
 
Gmina Walim
informuje, że w prowadzonym postępwaniu "Wywóz nieczystości stałych z obiektów (budynki mieszkalne, użyteczności publicznej, zakłady), placów i ulic na ternie Gminy Walim" wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertą złożonÄ? przez Firmą:
 
Alba Dolny Śląsk
Ul. Piasta 16
58-304 Wałbrzych
 
która zaproponowała najniższą cenę
 
Z firmą tą zostanie podpisana umowa. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.
 
Dziękuję za złożenie oferty.
 
Osoba do kontaktów:
stanowisko                 Inspektor ds. funduszy zewnętrznych i zamówień publicznych  
imię i nazwisko           Mariusz Kowalski      
tel.                               074 8494351  
fax.                              074 8494355  
w terminach               w godzinach pracy zamawiającego
 
 
____________________________________
 
 
 
 
 
Gmina Walim
Boczna 9
58-320 Walim
Walim, 2008-04-04
 
Numer sprawy: ZO-odpady/5/2008
 
 
OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE
 
o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2006 r. Nr 164 poz. 1163, Nr 0170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658, Dz. U. z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 82, poz. 560) określonego w art. 4 pkt. 8.
 
W związku z planowanym zakupem Gmina Walim prosi o przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie:
 
Przedmiotem niniejszego postępwania jest:
Przedmiot zamówienia obejmuje wywóz nieczystości stałych z obiektów ( budynki mieszkalne, użyteczności publicznej, zakłady), placów i ulic na terenie Gminy Walim ( wyszczególnionych w załączniku nr 1 wg. zawartych umów z:
1) Urząd Gminy Walim
2) Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu 
3) Gminny Zespół Obsługi Szkół w Walimiu
Wywóz nieczystości stałych to opróżnianie pojemników raz w tygodniu, w które to pojemniki Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć nieruchomości administrowane przez w/w podmioty zgodnie z załącznikiem nr 1 określającym adres nieruchomości, wielkość i ilość pojemników Wykonawca ma obowiązek usuwania odpadów składowanych poza pojemnikami w obrębie ich usytuowania ( rozsypanych).
  Wspólny Słownik Zamówień:    90.11.13.00-1 - usługi usuwania nieczystości
 
Termin wykonania zamówienia:
Od 01/05/2008 do 31/12/2010
 
  Proszę o podanie w ofercie ceny netto i brutto za zrealizowanie niniejszego zamówienia.
 
Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertą zostanie podpisana umowa. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.
 
Sposób przygotowania oferty:
1.       ofertą należy spo­rządzić w jązyku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, umieścię w zabezpieczonej kopercie z adnotację "Wywóz nieczytsości stałych"   - z wykorzystaniem "formularza oferty" będącego załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zapytania,
2.       do oferty prosimy dołączył następujące dokumenty :
    1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne załwiadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
    2. dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
    3. wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności
d.       kopie zezwolenia Wójta Gminy Walim na wywóz nieczystości stałych wydane w formie decyzji administracyjnej ważne w okresie trwania umowy
e.       Zapewnienie odbioru nieczystości stałych na składowisko na okres obowiązywania umowy
 
 
 
 
Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę / osoby uprawnioną do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".
 
 
  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
 
Nazwa kryterium
Waga
cena
100
 
 
Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 2008-04-15 do godz. 12.00  w siedzibie zamawiającego
Gmina Walim
ul. Boczna 9
58-320 Walim
Pokój nr 1 - sekretariat
 
Wyniki zostaną podane na stronie internetowej bip.walim.pl
oraz przekazane wykonawcom, którzy złożyli oferty w następujący sposób: pocztą tradycyjną.
 
 
Osobę do kontaktów w sprawie niniejszego zamówienia jest/są:
stanowisko                   Inspektor ds. funduszy zewnętrznych i zamówień publicznych  
imię i nazwisko             Mariusz Kowalski         
tel.                               074 84 94 351  
fax.                              074 84 94 355  
w terminach                  godz. pomiędzy 9.30 a 11.30 w zakresie procedury zapytania ofertowego
 
stanowisko                   Inspektor ds. ochrony środowiska  
imię i nazwisko               Adriana Zygadło " Cioruń  
tel.                               074 84 94353
fax.                              074 84 94 355 w terminach w godzinach pracy zamawiającego w zakresie merytorycznej obsługi przedmiotu zapytania ofertowego
 
Załączniki:
Wykaz pojemników ich ilość i lokalizacja
Formularz ofertowy
 
 
____________________________________
Z upoważnienia Wójta Gminy
Krzysztof Łuczak
Zastępca Wójta