Walim, dnia 26.03.2008 r
OGŁOSZENIE Nr 15/2008
Wójt Gminy Walim o g Ĺ? a s z a
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 położonego na parterze budynku w Jugowicach przy ulicy Głównej nr 13 złożonego z kuchni, dwóch pokoi, wc o powierzchni użytkowej 43,43 m 2 pomieszczenia przynależnego tj. piwnicy o powierzchni 4,27 m 2 wraz z udziałem w częśiach wspólnych budynku i jego urządzeniach oraz działki nr 56 o pow. 1800 m 2 wynoszącym 2056 / 10 000 . Nieruchomość stanowi własność Gminy Walim, wolna jest od obciążeń oraz praw osób trzecich i wykazana jest w księdze wieczystej Nr SW1W/00066470/4.
Cena wywoławcza - 40 000, 00 zł,-
Wadium - 4 000, 00 zł,-
Koszty dokumentacji - 408, 95 zł,-
Przetarg odbędzie się w dniu 5 maja 2008 r. o godzinie 10 00
w siedzibie Urządu Gminy w Walimiu ul .Boczna nr 9 .
Warunkiem przystępienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium . Wadium można wpłacać gotówkę w kasie Agencji PKO w Walimiu lub realizować płatność w formie przelewu bankowego lub elektronicznego na konto Gminy Walim nr konta : 62 1020 5095 0000 5802 0011 2524 PKO BP S.A.I Oddział Wałbrzych nie później niż do dnia
29 kwietnia 2008 r. Za termin potwierdzający dokonanie wpłaty na konto uznaje się datą lokacji środków na rachunku Gminy . Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu . Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu , który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia .Cena nieruchomości osięgnięta w przetargu płatna jest jednorazowo nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej , przy czym za termin potwierdzający dokonanie wpłaty na konto uznaje się datą lokacji środków na rachunku Gminy . Termin umowy notarialnej zostanie wyznaczony w cięgu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu . Nie przystępienie do zawarcia umowy powoduje przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postępienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postępienia decydują uczestnicy przetargu, przy czym nie może ono wynosię mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiętek złotych. Wójt Gminy Walim może odwołaÄ? ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, przy czym informacja o odwołaniu przetargu musi być niezwłocznie podana do publicznej wiadomości Sprzedawca zobowiązuje kupującego do pokrycia kosztów związanych z nabyciem nieruchomości :
- zwrot kosztów dokumentacji w kwocie 408,95 zł. - opłata sądowa i notarialna .
Termin do złożenia wniosku przez osoby , którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynÄ?Ĺ? 25.03.2008 r.
Wszelkich informacji udziela się w pokoju nr 7 Urządu Gminy w Walimiu lub telefonicznie pod numerem 074 8494 350 .
Ogłoszenie podlega opublikowaniu na stronie internetowej walim.bip.net.pl, zamieszczeniu w Tygodniku Wałbrzyskim oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urządzie Gminy w Walimiu i w Jugowicach.