Walim, dnia 9.01.2008 r.
OGŁOSZENIE Nr 7/2008
Wójt Gminy Walim o g Ĺ? a s z a
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej, nieuzbrojonej w urządzenia infrastruktury technicznej, położonej w Walimiu, jednostka ewidencyjna Walim,określonej numerem geodezyjnym 640/3 o powierzchni 1347 m 2przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniowo " usługową, wykazanej w księdze wieczystej nr 29 306 prowadzonej w SĄdzie Rejonowym w Wałbrzychu .
Sposób zagospodarowania nieruchomości ustala się zgodnie z przeznaczeniem .
Nieruchomość stanowi własność Gminy Walim i wolna jest od obciążeń oraz praw osób trzecich .
Cena wywoławcza " 20 000, 00 zł. + 22 % VAT
Wadium " 2000, 00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 15 lutego 2008 roku o godzinie 11 00
w siedzibie Urządu Gminy w Walimiu ul .Boczna nr 9 .
Warunkiem przystępienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium .
Wadium można wpłacać gotówkę w kasie Agencji PKO w Walimiu lub realizować płatność w formie przelewu bankowego lub elektronicznego na konto Gminy Walim nr konta 62 1020 5095 0000 5802 0011 2524 PKO BP S.A.I Oddział Wałbrzych , nie później niż do dnia 11 lutego 2008 r. Za termin potwierdzający dokonanie wpłaty na konto uznaje się datą lokacji środków na rachunku Gminy . Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu .
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu , który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny
nabycia .Cena nieruchomości osięgnięta w przetargu płatna jest jednorazowo nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej , przy czym za termin potwierdzający dokonanie wpłaty na konto uznaje się datą lokacji środków na rachunku Gminy .
Termin umowy notarialnej zostanie wyznaczony w cięgu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu .
Nie przystępienie do zawarcia umowy powoduje przepadek wadium , a przetarg czyni niebyłym .
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postępienie powyżej ceny wywoławczej.
O wysokości postępienia decydują uczestnicy przetargu, przy czym nie może ono wynosię mniej niż 1% ceny wywoławczej , z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiętek złotych .
Wójt Gminy Walim może odwołaÄ? ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów , przy czym informacja o odwołaniu przetargu musi być niezwłocznie podana do publicznej wiadomości .
Sprzedawca zobowiązuje kupującego do terminowego uiszczania opłat podatkowych oraz do pokrycia kosztów związanych z nabyciem nieruchomości :
  • zwrot kosztów dokumentacji w kwocie 225,25 zł.
- opłata sądowa i notarialna .
Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów. Okazanie granic działki na wniosek i koszt nabywcy .
Termin do złożenia wniosku przez osoby , którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynÄ?Ĺ? 27.XII.2007 r.
Wszelkich informacji udziela się w pokoju nr 7 Urządu Gminy w Walimiu lub telefonicznie pod numerem 074 8494 "350 .
Ogłoszenie podlega opublikowaniu na stronie internetowej walim.bip.net.pl oraz zamieszczeniu w Tygodniku Wałbrzyskim ponadto wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urządu Gminy w Walimiu.