Gmina Walim
Boczna 9
58-320 Walim
Walim, 2008-01-09
 
Numer sprawy: ZO-decyzja/1//2008
 
 
OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE
 
o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2006 r. Nr 164 poz. 1163, Nr 0170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658, Dz. U. z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 82, poz. 560) określonego w art. 4 pkt. 8.
 
W związku z planowanym zakupem Gmina Walim prosi o przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie:
 
Przedmiotem niniejszego postępwania jest
Opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustalaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie Gminy Walim  
 
  Wspólny Słownik Zamówień: 74250000-6
 
Termin wykonania zamówienia:
  2008/02/01 " 2009/12/31
 
  Proszę o podanie w ofercie ceny netto i brutto za zrealizowanie niniejszego zamówienia
 
  Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertą zostanie podpisana umowa. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.
 
Sposób przygotowania oferty:
1.      ofertą należy spo­rządzić w jązyku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, umieścię w zabezpieczonej kopercie z adnotację  "Opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustalaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie gminy Walim - z wykorzystaniem "formularza oferty" będącego załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zapytania,
2.      do oferty prosimy dołączył następujące dokumenty :
    1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne załwiadczenie o wpisie do
                        ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
                        rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie
                        wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
    1. dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
    2. wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą   
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności
d.      kopie załwiadczeń o wpisie na odpowiednia listę zawodową
 
Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę / osoby uprawnioną do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".
 
 
  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
 
Nazwa kryterium
Waga
cena
100
 
 
Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 2008-01-17 do godz. 12.00  w siedzibie zamawiającego
Gmina Walim
ul. Boczna 9
58-320 Walim
Pokój nr 1 - sekretariat
 
Wyniki zostaną podane na stronie internetowej bip.walim.pl
oraz przekazane wykonawcom, którzy złożyli oferty w następujący sposób: pocztą tradycyjną.
 
 
Osobę do kontaktów w sprawie niniejszego zamówienia jest/są:
stanowisko                 Inspektor ds. funduszy zewnętrznych i zamówień publicznych  
imię i nazwisko           Mariusz Kowalski      
tel.                               074 84 94 351           
fax.                              074 84 94 355           
w terminach               godz. pomiędzy 9.30 a 11.30 w zakresie procedury zapytania ofertowego          
 
stanowisko                 Inspektor ds. budownictwa
imię i nazwisko           Renata Czapnik
tel.                               074 84 94351
fax.                              074 84 94 351 w terminach w godzinach pracy zamawiającego w zakresie merytorycznej obsługi przedmiotu zapytania ofertowego
 
Załączniki:
Formularz ofertowy
 
 
____________________________________
Wójt Gminy Walim
Adam Hausman