Walim, dnia 2.01.2008 r .


OGŁOSZENIE 4/2008
Wójt Gminy Walim ogłasza

Trzeci przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę częśi działki numer 227 o powierzchni 46 m2 zabudowanej budynkiem gospodarczym, parterowym, murowanym, krytym papę o powierzchni użytkowej 29,44 m 2 , stanowiącej własność Gminy Walim, położonej w Jugowicach , na okres 10 lat z przeznaczeniem na cele gospodarcze

Cena wywoławcza " wysokość czynszu dzierżawnego miesięcznego
10,00 zł. + 22 % podatek VAT
--------------------------------------
Wadium " 50,00 zł,-
Przetarg odbędzie się w dniu 4 lutego 2008 r. o godzinie 9 30
w siedzibie Urządu Gminy w Walimiu ul .Boczna nr 9 .
Warunkiem przystępienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium. Wadium można wpłacać gotówkę w kasie Agencji PKO w Walimiu lub realizować płatność w formie przelewu bankowego lub elektronicznego na konto Gminy Walim nr konta : 62 1020 5095 0000 5802 0011 2524 PKO BP S.A.I Oddział Wałbrzych nie później niż do dnia
29 stycznia 2008 r. Za termin potwierdzający dokonanie wpłaty na konto uznaje się datą lokacji środków na rachunku Gminy. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu .
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu , który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Pierwszy przetarg zakośczony wynikiem negatywnym przeprowadzony został 5 listopada 2007 roku .
Czynsz dzierżawny płatny jest do dnia 10- go każdego miesiąca i podlega waloryzacji. Termin sporządzenia umowy dzierżawy zostanie wyznaczony w terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Nie przystępienie do zawarcia umowy powoduje przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postępienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postępienia decydują uczestnicy przetargu, przy czym nie może ono wynosię mniej niż 1% ceny wywoławczej , z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiętek złotych . Wójt Gminy Walim może odwołaÄ? ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, przy czym informacja o odwołaniu przetargu musi być niezwłocznie podana do publicznej wiadomości .
Wydzierżawiający zobowiązuje kupującego do przeprowadzenia remontu w terminie
trzech miesięcy od daty podpisania umowy oraz do terminowego uiszczania czynszu dzierżawnego i opłat podatkowych.
Wszelkich informacji udziela się w pokoju nr 7 Urządu Gminy w Walimiu lub telefonicznie pod numerem 074- 84-94 "350 .
Ogłoszenie podlega opublikowaniu na stronie internetowej walim.bip.net.pl oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urządzie Gminy w Walimiu i na tablicy ogłoszeń w
Jugowicach .