Gmina Walim
Boczna 9
58-320 Walim
Walim, 2007-12-28
Numer sprawy: ZO-abk/3/2007
 
 
OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE
 
o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2006 r. Nr 164 poz. 1163, Nr 0170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658, Dz. U. z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 82, poz. 560) określonego w art. 4 pkt. 8.
 
W związku z planowanym zakupem Gmina Walim prosi o przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie:
 
Przedmiotem niniejszego postępwania jest
Wykonywanie usług profesjonalnego zarządzania nieruchomościami i zasobem mieszkaniowym gminy  
 
  Wspólny Słownik Zamówień: 74142000-6
 
Termin wykonania zamówienia:
  2008-01-01"2008-01-31
 
  Proszę o podanie w ofercie ceny netto i brutto za zrealizowanie niniejszego zamówienia
 
  Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertą zostanie podpisana umowa. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.
 
  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Nazwa kryterium
Waga
cena
100
 
Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 2007-12-31 do godz. 12.00
  w siedzibie zamawiającego
ul. Boczna 9
58-320 Walim
Pokój nr 1 sekretariat
 
Wyniki zostaną podane na stronie internetowej bip.walim.pl
 .
Osobę do kontaktów w sprawie niniejszego zamówienia jest/są:
stanowisko                   Inspektor ds. funduszy zewnętrznych i zamówień publicznych
imię i nazwisko             Mariusz Kowalski         
tel.                               0748494351     
fax.                              0748494355     
w terminach                  godz. pomiędzy 9.30 a 11.30    
 
 Załączniki:
  Formularz ofertowy
  Wykaz czynności
 
____________________________________
Wójt Gminy Walim
Adam Hausman