Gmina Walim
ul. Boczna 9
58-320 Walim
Walim, 2007-12-05
 
Numer sprawy: mat.eksp/14/2007
 
 
OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE
 
o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2006 r. Nr 164 poz. 1163, Nr 0170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658, Dz. U. z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 82, poz. 560) określonego w art. 4 pkt. 8.
 
W związku z planowanym zakupem Gmina Walim  prosi o przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie:
 
Przedmiotem niniejszego postępwania jest
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do siedziby zamawiającego zgodnie z wykazem zał. nr 1
 
 Wspólny Słownik Zamówień: 30124000-4
 
Termin wykonania zamówienia:
  2008-01-01- 2009-12-31
 
  Proszę o podanie w ofercie ceny netto i brutto za zrealizowanie niniejszego zamówienia
 
  Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertą zostanie podpisana umowa. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.
 
 
 
  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: ,
 
Nazwa kryterium
Waga
cena
100
 
 
Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 2007-12-13 do godz. 12.00
w siedzibie zamawiającego
Gmina Walim
ul. Boczna 9
58-320 Walim
Pokój nr 1- sekretariat z dopiskiem materiały eksploatacyjne
 
Oferta musi zawierać formularz cenowy, formularz ofertowy, wypis z ewidencji działalności gospodarczej.
 
 
Wyniki zostaną podane na stronie internetowej walim.bip.net.pl
  oraz przekazane wykonawcom, którzy złożyli oferty w następujący sposób: pocztą tradycyjną.
 
 
Osobę do kontaktów w sprawie niniejszego zamówienia jest/są:
stanowisko                 Podinspektor ds. kancelaryjno - technicznych
imię i nazwisko           Renata Świerszczak
tel.                               074 8494340  
fax.                              074 8494355  
w terminach               pon- pt od 9-11          
 
stanowisko                 Inspektor ds. funduszy zewnętrznych. i zamówień publicznych
imię i nazwisko           Mariusz Kowalski
tel.                               074 8494351
fax. 074 8494351
w terminach               pon-pt 9-11 w zakresie procedury zamówienia publicznego
 
Załączniki:
Formularz cenowy " zał 1
Formularz ofertowy " zał 2
 
____________________________________
Wójt Gminy Walim
Adam Hausman