OPS/11/2007
Walim, 2007-11-12
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
dot.: postępwania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OPS/11/2007. Nazwa zadania: świadczenie usług opiekuńczych na terenie Gminy Walim
 
Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 163, poz. 1164 z p. zm.) Gmina Walim  zawiadamia o wszcząciu postępwania o udzielenie zamówienia publicznego.
 
I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Nazwa zamawiającego Gmina Walim
Ulica Boczna 9
58-320  Walim
Strona WWW www.walim.pl
E-mail: urzad@walim.pl
Godziny urządowania : pon- 8-16; wt-pt 7.30-15.30
II. Określenie trybu zamówienia:
Postępwanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych
III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
    Strona WWW: bip.walim.pl
  
Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: walim.bip.net.pl.
IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częśiowych:
obejmuje realizację usług opiekuńczych u osób samotnych i u osób w rodzinie, w zakresie:
1)         zakupów i artykułów i innych niezbędnych rzeczy w gospodarstwie domowym;
2)         dostarczeniu lub przygotowaniu posiłków;
3)         pomocy przy spożywaniu posiłków;
4)         utrzymaniu w czystości naczyć stołowych, kuchennych i innego sprzętu gospodarstwa domowego służącego podopiecznemu;
5)         utrzymaniu w czystości sprzętu sanitarnego i urządzeń sanitarnych;
6)         dbania o czystość bielizny osobistej, pościelowej i odzieży podopiecznego;
7)         pielęgnacji i dbania o higienę osobistę osób, które nie mogą tego zrobią samodzielnie;
8)         przynoszeniu węgla, paleniu w piecu;
9)         utrzymaniu czystości w pomieszczeniach użytkowych przez osobę korzystającą z pomocy;
a)         wykonywaniu bieżących porządków;
b)         mycia okien - raz na kwartał;
c)         prania firan - raz na kwartał;
10)       zamawiania wizyty lekarskiej, kontaktu z lekarzem w sprawach dotyczących zdrowia podopiecznego, realizacja recept;
11)       organizowanie spacerów;
12)       załatwianie spraw urządowych;
13)       prowadzenie zeszytu wydatków i rozliczania się z podopiecznym z wydanych pieniądzy;
14)       podtrzymania indywidualnych zainteresowaĹ? podopiecznego (dostarczenie prasy, wypożyczanie księżek, organizowanie kontaktów sąsiedzkich, zachącanie do wykonywania robótek ręcznych, itp.);
15)       inne zgodne z decyzję ośrodka;
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częśiowych
Wspólny SĹ?ownik ZamówieĹ?: 85312400-3
 
Słownictwo główne
Słownictwo uzupeśniające (jeśli dotyczy)
Główny przedmiot
usługi opieki społecznej nie świadczone przez ośrodki pobytowe
 
Dodatkowe przedmioty
 
 
#45
V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 
VI. Termin wykonania zamówienia:
01.01.2008-31.12.2009
VII. Opis warunków udziału w postępwaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny speśniania tych warunków:
a)      wykonawca musi spełniać wymogi ustawowe
b)      wybór oferty zostanie dokonany na podstawie kryterium ceny " 70 i doświadczenia " 30
c)       Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który otrzyma najwyższą ocenę w kryterium koścowym
 
Warunki udziału w postępwaniu zostaną uznane za spełnione, jeżeli wykonawca dołączy
      do oferty następujące dokumenty:
a)         aktualny odpis z właściwego rejestru albo załwiadczenie do ewidencji działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, stwierdzające że oferent prowadzi działalność gospodarczą o profilu odpowiadającym zamówieniu, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert;
b)         wykaz wykonanych, w cięgu trzech ostatnich lat, usług opiekuńczych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu i odbiorców. Do wykazu należy dołączył dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane należycie (np. kserokopie dokumentów wystawionych przez zleceniodawców, u których były wykonywane usługi potwierdzających należyte ich wykonanie) - wzór załącznik nr 4
c)         oświadczenie o spełnieniu udziału w postępwaniu - wzór załącznika nr 5
 
VIII. Informacja na temat wadium:
zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
 
IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Nazwa kryterium
Waga
Cena
70
Doświadczenie wykonawcy
30
#61
X. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 2007-11-20 do godz. 12.00  w siedzibie zamawiającego Gmina Walim
Ulica: Boczna 9
58-320 Walim
Pokój nr 1 sekretariat
 
XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:
 
Oferty zostaną otwarte dnia: 2007-11-20, o godz. godz. otwarcia ofert 12.30
  w siedzibie zamawiającego Nazwa zamawiającego: Gmina Walim
Ulica: Boczna 9
58-320 Walim
Pokój nr 1 sala narad
XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni                   
XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
nie dotyczy
XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
nie dotyczy
XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
nie dotyczy
XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczonew Biuletynie Zamówień Publicznych Nr poz. 219169-2007  data ogłoszenia w BZP 12/11/2007
 
 
 
____________________________________
Wójt Gminy Walim