TERMO4/6/2007                                                                                                                           Walim, 2007-09-19
 
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 
dot.: postępwania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Termomodernizacja Zespołu Szkół " budynków: Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Walimiu.Nr sprawy: TERMO4/6/2007.
 
Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 163, poz. 1164 z p. zm.) Gmina Walim zawiadamia o wszcząciu postępwania o udzielenie zamówienia publicznego.
 
1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Walim
Ul. Boczna 9
58-320 Walim
Strona walim.bip.net.pl
E-mail ugwalim@wp.pl
 
2) Określenie trybu zamówienia:
Postępwanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych
 
3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: walim.bip.net.pl
 
Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać:
na pisemny wniosek Wykonawcy za pobraniem pocztowym.
 
4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częśiowych:
Opis przedmiotu, wielkości i zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w dwóch budynkach szkolnych, tj.:
-          prace instalacyjne w zakresie kotłowni,
-          prace instalacyjne w zakresie wymiany instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami,
-          prace budowlane termomodernizacyjne w zakresie ocielenia ścian, ocieplenia stropodachu, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częśiowych
 
Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV 45210000-2
 
 
Słownictwo główne
Słownictwo uzupeśniające (jeśli dotyczy)
Główny przedmiot
Roboty budowlane w zakresie budynków
 
Dodatkowe przedmioty
 
 
#61
 
5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 
 
6) Termin wykonania zamówienia:
14.08.2008
 
7) Opis warunków udziału w postępwaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny speśniania tych warunków:
Wykonawca musi spełniać warunki ustawowe.
 
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium ceny. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.
 
8) Informacja na temat wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium wysokości 10 000,00zł, w terminie do dnia 2007-10-10 do godz. 12.00.
 
9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
 
Nazwa kryterium:          - cena
Waga:                          - 100%#70
#70
10) miejsce i termin składania ofert:
   w siedzibie zamawiającego
Gmina Walim
Ul. Boczna 9
58-320 Walim
Pokój nr 1 " Sekretariat
 
do dnia 2007-10-10 o godz. 12.00.
 
11) miejsce i termin otwarcia ofert:
   w siedzibie zamawiającego
Gmina Walim
Ul. Boczna 9
58-320 Walim
Pokój nr 1 " Sala Narad
 
do dnia 2007-10-10 o godz. 12.30.
                         
12) termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
                          
13) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
- nie dotyczy
 
14) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
- nie dotyczy
 
15) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
informacja o zastosowaniu aukcji elektronicznej
- nie dotyczy
 
16)termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 2007-09-19 pod numerem ogłoszenia 170687-2007.
 
 
 
____________________________________
Gmina Walim