Walim, dnia 11.06.2007 r.
Ogłoszenie Nr 5/2007
Wójt Gminy Walim
ogłasza rokowania po drugim przetargu zakośczonym
wynikiem negatywnym na sprzedaż :

1/ Działki niezabudowanej położonej w Rzeczce, obręb Rzeczka, jednostka ewidencyjna Walim,
określonej numerem geodezyjnym 53 o powierzchni 600 m 2 przeznaczonej pod budową
parkingu.
Sposób zagospodarowania ustala się zgodnie z przeznaczeniem.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Rzeczka działka przeznaczona jest pod lokalizację parkingu.
Nieruchomość stanowi własność Gminy Walim i wolna jest od obciążeń i praw osób trzecich
oraz wykazana jest w księdze wieczystej Nr 42 717 prowadzonej w SĄdzie Rejonowym
w Wałbrzychu.

2/ Cenę wywoławczą do rokowań ustala się w wysokości 8 500,00 zł. + 22 % VAT .

3/ Przetargi na sprzedaż działki zakośczone wynikiem negatywnym przeprowadzono
9 marca 2007 roku oraz 23 kwietnia 2007 roku.

4/Zgłoszenia udziału w rokowaniach należy składać w formie pisemnej w zamkniętych kopertach w Urządzie Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9 pokój nr 1 najpóźniej do dnia 9 lipca 2007 r. do zgłoszenia należy dołączył kopię dowodu wpłaty wadium .

5/Zgłoszenie powinno zawierać :
- imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmą oraz siedzibą, jeżeli zgłaszającym jest osoba
prawna lub inny podmiot
- datą sporządzenia zgłoszenia
- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki
bez zastrzeżeń
- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty

6/ Rokowania odbędą się w siedzibie Urządu Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9
12 lipca 2007 roku o godzinie 10 00

7/ Warunkiem przystępienia do rokowań jest dokonanie wpłaty wadium tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy w kwocie 850,00 zł,- ( słownie:
osiemset piÄ?Ä?dziesięt złotych). Wadium można wpłacać gotówkę w kasie Agencji PKO w Walimiu lub realizować płatność w formie przelewu bankowego lub elektronicznego na konto Gminy Walim Nr konta : 62 1020 5095 0000 5802 0011 2524 PKO BP S.A. Oddział Wałbrzych nie później niż do dnia 9 lipca 2007 r.
Za termin potwierdzający dokonanie wpłaty na konto uznaje się datą lokacji środków na rachunku Gminy. Wadium wpłacone przez uczestnika rokowań zalicza się na poczet ceny nabycia. Nie przystępienie do zawarcia umowy powoduje przepadek wadium.

8/Rokowania przeprowadza się w dwóch etapach, pierwszy przy udziale wszystkich oferentów, drugi ustny etap przy udziale oferentów których zgłoszenia zostały zakwalifikowane do
udziału w tej częśi, przeprowadzając rokowania osobno z każdą z osób.

9/Zastrzega się, że komisji przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.
10/Sprzedawca zobowiązuje kupującego do pokrycia kosztów związanych z nabyciem nieruchomości :
- zwrot kosztów wyceny w kwocie 225,00 zł,-
- opłata sądowa i notarialna

11/Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami upłynÄ?Ĺ? 16 stycznia 2007 roku.

12/Szczegółowe informacje o warunkach rokowań można uzyskać w pokoju nr 7
Urządu Gminy w Walimiu lub pod numerem telefonu 074 8494 350 .

13/Ogłoszenie podlega opublikowaniu na stronie internetowej walim.bip.net.pl oraz wywieszeniu
na tablicy ogłoszeń w Urządzie Gminy w Walimiu i na tablicy ogłoszeń w Rzeczce.