TERMO/6/2007                                                                                                                             Walim, 2007-05-18
 
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Termomodernizacja Zespołu Szkół ? budynków: Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Walimiu.Nr sprawy: TERMO/6/2007.
 
Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Pzp Gmina Walim zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 
1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Walim
Ul. Boczna 9
58-320 Walim
Strona walim.bip.net.pl
E-mail ugwalim@wp.pl
 
2) Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 60 000 euro
 
3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: walim.bip.net.pl
 
Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać:
na pisemny wniosek Wykonawcy za pobraniem pocztowym.
 
4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Opis przedmiotu, wielkości i zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w dwóch budynkach szkolnych, tj.:
-          prace instalacyjne w zakresie kotłowni,
-          prace instalacyjne w zakresie wymiany instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami,
-          prace budowlane termomodernizacyjne w zakresie ocielenia ścian, ocieplenia stropodachu, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
 
Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV 45210000-2
 
 
Słownictwo główne
Słownictwo uzupełniające (jeśli dotyczy)
Główny przedmiot
Roboty budowlane w zakresie budynków
 
Dodatkowe przedmioty
 
 
#61
 
5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 
 
6) Termin wykonania zamówienia:
31.12.2007
 
7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
Wykonawca musi spełniać warunki ustawowe.
 
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium ceny. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.
 
8) Informacja na temat wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium wysokości 10 000,00zł, w terminie do dnia 2007-06-18 do godz. 12.00.
 
9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
 
Nazwa kryterium:          - cena
Waga:                          - 100%#70
#70
10) miejsce i termin składania ofert:
   w siedzibie zamawiającego
Gmina Walim
Ul. Boczna 9
58-320 Walim
Pokój nr 1-Sekretariat
 
do dnia 2007-06-18 o godz. 12.00.
 
11) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: walim.bip.net.pl
 
12) miejsce i termin otwarcia ofert:
   w siedzibie zamawiającego
Gmina Walim
Ul. Boczna 9
58-320 Walim
Pokój nr 1-Sala Narad
 
do dnia 2007-06-18 o godz. 12.30.
                         
13) termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2007-07-17
                          
14) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
- nie dotyczy
 
15) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
- nie dotyczy
 
16) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
informacja o zastosowaniu aukcji elektronicznej
- nie dotyczy
 
 
 
 
 
____________________________________
Gmina Walim