Oznaczenie sprawy: BUS/5/2007
Walim, 2007-05-16
 
 
Gmina Walim
Ul. Boczna 9
58-320 Walim
 
 
 
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
dot.: postępwania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę fabrycznie nowego autobusu szkolnego przeznaczonego do przewozu młodzieży szkolnej o minimum 41 miejscach siedzących, w tym jednego dla osoby na wózku inwalidzkim, na potrzeby Gminy Walim. Nr sprawy: BUS/5/2007.
 
 
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp Nazwa zamawiającego informuje, że w prowadzonym postępwaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertą złożonÄ? przez Wykonawcę:
 
Kapena SA
WĹ?ynkówko 49A
76-200 Słupsk 2
 
Uzasadnienie wyboru: wybrano najkorzystniejszą ofertą, w ustalonych kryterium ceny.
Wykonawca zaoferowaĹ? cenę:
- netto             284 700,00 zł
- brutto            347 334,00 zł
 
 
Podstawę prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny
 
 
środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z p.zm.) - dział VI "środki ochrony prawnej".
Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępwania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieĹ?Ä? protest do zamawiającego
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziść wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia
 
 
 
 
 
            Wójt Gminy Walim " Adam Hausman

 

 

 

BUS/5/2007
Walim, 10.05.2007
 
 
 
 
 
Do wiadomości wszystkich oferentów
 
 
 
            W związku z ogłoszeniem o zamówienie publiczne na dostawę fabrycznie nowego autobusu szkolnego przeznaczonego do przewozu młodzieży szkolnej o minimum 41 miejscach siedzących, w tym jednego dla osoby na wózku inwalidzkim, na potrzeby Gminy Walim,
i złożonym zapytaniem przez oferenta o następującej treści:
-          Czy Zamawiający uzna za wystarczające takie rozwiązanie (jak dopuszczało w poprzednich przetargach Ministerstwo Edukacji Narodowej), że Oferent załÄścza do przetargu homologację bazową autobusu (w naszym przypadku 37 miejsc siedzących) oraz opinią jednostki upoważniającej do badań homologacyjnych (Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie) o zgodności przystosowania autobusu do przewozu 41 dzieci szkolnych + kierowca w tym jedno miejsce na wózek inwalidzki z wymogami zawartymi w par. 22 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 31 grudnia 2002 zamieszczonego w Dz. U. nr 32 poz. 262 a dnia 26 lutego 2003 w sprawie warunków technicznych pojazdów?
 
Odpowiedź: Zamawiający uzna za wystarczające takie rozwiązanie że Oferent załÄścza do przetargu homologację bazową autobusu oraz opinią jednostki upoważniającej do badań homologacyjnych (Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie) o zgodności przystosowania autobusu do przewozu 41 dzieci szkolnych + kierowca, w tym jedno miejsce na wózek inwalidzki.
 
 
 
Wójt Gminy Walim
Adam Hausman
 

BUS/5/2007
Walim, 2007-04-27
 
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 
dot.: postępwania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę fabrycznie nowego autobusu szkolnego przeznaczonego do przewozu młodzieży szkolnej o minimum 41 miejscach siedzących, w tym jednego dla osoby na wózku inwalidzkim, na potrzeby Gminy Walim.
Nr sprawy: BUS/5/2007.
 
Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Pzp Gmina Walim zawiadamia o wszcząciu postępwania o udzielenie zamówienia publicznego.
 
1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Walim
Ul. Boczna 9
58-320 Walim
Strona walim.bip.net.pl
E-mail ugwalim@wp.pl
 
2) Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 60 000 euro
 
3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: walim.bip.net.pl
 
Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać:
na pisemny wniosek Wykonawcy za pobraniem pocztowym.
 
4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częśiowych:
Opis przedmiotu, wielkości i zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego autobusu szkolnego przeznaczonego do przewozu młodzieży szkolnej o minimum 41 miejscach siedzących, w tym jednego dla osoby na wózku inwalidzkim.
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częśiowych
 
Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV 34121000-1
 
 
Słownictwo główne
Słownictwo uzupeśniające (jeśli dotyczy)
Główny przedmiot
Autobusy
 
Dodatkowe przedmioty
 
 
#61
 
5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 
 
6) Termin wykonania zamówienia:
15.08.2007
 
7) Opis warunków udziału w postępwaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny speśniania tych warunków:
Wykonawca musi spełniać warunki ustawowe.
 
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium ceny. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.
 
8) Informacja na temat wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium wysokości 3 000,00zł, w terminie do dnia 2007-05-14 do godz. 12.00.
 
9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
 
Nazwa kryterium:          - cena
Waga:                          - 100%#70
#70
10) miejsce i termin składania ofert:
   w siedzibie zamawiającego
Gmina Walim
Ul. Boczna 9
58-320 Walim
Pokój nr 1 " Sekretariat
 
do dnia 2007-05-14 o godz. 12.00.
 
11) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: walim.bip.net.pl
 
12) miejsce i termin otwarcia ofert:
   w siedzibie zamawiającego
Gmina Walim
Ul. Boczna 9
58-320 Walim
Pokój nr 1 " Sala Narad
 
do dnia 2007-05-14 o godz. 12.30.
                         
13) termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2007-06-12
                          
14) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
- nie dotyczy
 
15) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
- nie dotyczy
 
16) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
informacja o zastosowaniu aukcji elektronicznej
- nie dotyczy
 
 
 
 
 
____________________________________
Gmina Walim