Walim, dnia 1.02.2007 r.
OGŁOSZENIE Nr 2/2007
Wójt Gminy Walim o g ł a s z a
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej,
położonej w Rzeczce, obręb Rzeczka, jednostka ewidencyjna Walim, określonej numerem geodezyjnym 53 o powierzchni 600 m 2przeznaczonej pod budowę parkingu, wykazanej w księdze wieczystej nr 42 717 prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu .
Sposób zagospodarowania nieruchomości ustala się zgodnie z przeznaczeniem .
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Rzeczka działka przeznaczona jest pod lokalizację parkingu.
Nieruchomość stanowi własność Gminy Walim i wolna jest od obciążeń oraz praw osób trzecich .
Cena wywoławcza - 14 200,00 zł,- + 22% VAT
Wadium - 1 420,00 zł,-
Przetarg odbędzie się w dniu 9 marca 2007 r. o godzinie 11 00
w siedzibie Urzędu Gminy w Walimiu ul .Boczna nr 9 .
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium . Wadium można wpłacać gotówką w kasie Agencji PKO w Walimiu lub realizować płatność w formie przelewu bankowego lub elektronicznego na konto Gminy Walim nr konta 62 1020 5095 0000 5802 0011 2524 PKO BP S.A.I Oddział Wałbrzych , nie pó?niej niż do dnia
5 marca 2007 r. Za termin potwierdzający dokonanie wpłaty na konto uznaje się datę lokacji środków na rachunku Gminy. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu .
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo nie pó?niej niż do dnia zawarcia umowy notarialnej, przy czym za termin potwierdzający dokonanie wpłaty na konto uznaje się datę lokacji środków na rachunku Gminy .
Termin umowy notarialnej zostanie wyznaczony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu .
Nie przystąpienie do zawarcia umowy powoduje przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym .
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, przy czym nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych .
Wójt Gminy Walim może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, przy czym informacja o odwołaniu przetargu musi być niezwłocznie podana do publicznej wiadomości .
Sprzedawca zobowiązuje kupującego do terminowego uiszczania opłat podatkowych oraz do pokrycia kosztów związanych z nabyciem nieruchomości :
- zwrot kosztów dokumentacji w kwocie 225,00 złotych ,
- opłata sadowa i notarialna .
Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów.
Okazanie granic działki na wniosek i koszt nabywcy .
Termin do złożenia wniosku przez osoby , którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął
16 stycznia 2007 r.
Wszelkich informacji udziela się w pokoju nr 7 Urzędu Gminy w Walimiu lub telefonicznie pod numerem 074 8494 ?350 .
Ogłoszenie podlega opublikowaniu na stronie internetowej walim.bip.net.pl ponadto podlega
wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Rzeczce oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Walimiu.