Walim, dnia 1.02.2007 r.
OGŁOSZENIE Nr 3/2007
Wójt Gminy Walim o g ł a s z a
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej, nieuzbrojonej w urządzenia infrastruktury technicznej, położonej w Walimiu przy ulicy Wiejskiej,obręb Walim, jednostka ewidencyjna Walim,określonej numerem geodezyjnym 62/2 o powierzchni 2067 m 2przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową, wykazanej w księdze wieczystej nr SW1W/00029834/3 prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu .
Sposób zagospodarowania nieruchomości ustala się zgodnie z przeznaczeniem .
Nieruchomość stanowi własność Gminy Walim i wolna jest od obciążeń oraz praw osób trzecich .
Cena wywoławcza-28 200, 00 zł. netto + 22% podatek VAT
Wadium-2 820,00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 9 marca 2007 r. o godzinie 10 00
w siedzibie Urzędu Gminy w Walimiu ul .Boczna nr 9 .
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium .
Wadium można wpłacać gotówką w kasie Agencji PKO w Walimiu lub realizować płatność w formie przelewu bankowego lub elektronicznego na konto Gminy Walim nr konta 62 1020 5095 0000 5802 0011 2524 PKO BP S.A.I Oddział Wałbrzych , nie pó?niej niż do dnia 5 marca 2007 r. Za termin potwierdzający dokonanie wpłaty na konto uznaje się datę lokacji środków na rachunku Gminy . Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu .
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu , który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia .Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo nie pó?niej niż do dnia zawarcia umowy notarialnej , przy czym za termin potwierdzający dokonanie wpłaty na konto uznaje się datę lokacji środków na rachunku Gminy .
Termin umowy notarialnej zostanie wyznaczony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu .
Nie przystąpienie do zawarcia umowy powoduje przepadek wadium , a przetarg czyni niebyłym .
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, przy czym nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej , z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych .
Wójt Gminy Walim może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów , przy czym informacja o odwołaniu przetargu musi być niezwłocznie podana do publicznej wiadomości .
Sprzedawca zobowiązuje kupującego do terminowego uiszczania opłat podatkowych oraz do pokrycia kosztów związanych z nabyciem nieruchomości :
  • zwrot kosztów dokumentacji w kwocie 164,25,00 złotych ,
- opłata sądowa i notarialna .
Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów. Okazanie granic działki na wniosek i koszt nabywcy .
Termin do złożenia wniosku przez osoby , którym przysługuje pierwszeństwo
w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął 16 stycznia 2007 r.
Wszelkich informacji udziela się w pokoju nr 7 Urzędu Gminy w Walimiu lub telefonicznie pod numerem 074 8494 ?350 .
Ogłoszenie podlega opublikowaniu na stronie internetowej walim.bip.net.pl ponadto wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Walimiu oraz w siedzibie Urzędu Gminy .