Walim, 10.01.2007 r.
   
OGŁOSZENIE Nr   1/2007
Wójt Gminy Walim   o g ł a s z a
 Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Jugowicach przy ulicy Głównej nr 27A, jednostka ewidencyjna Walim, obręb Jugowice, kreślonej numerem działki 99 o powierzchni 478 m 2  zabudowanej budynkiem użytkowym, parterowym z użytkowym poddaszem krytym dachówką karpiówką o powierzchni użytkowej 158,60 m w przeszłości wykorzystywanym   na cele mieszkalno - gospodarcze.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości nie został uchwalony.
W ewidencji gruntów nieruchomość oznaczona jest klaso-użytkiem Bi-inne tereny zabudowane. W nieaktualnym ogólnym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Walim działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową o niskiej intensywności, straż pożarną i piekarnię. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Walim   działka przeznaczona jest pod tereny mieszkaniowe i usługowe.
Sposób zagospodarowania nieruchomości ustala się na cele mieszkaniowe i usługowe.
Nieruchomość stanowi własność Gminy Walim, wolna jest od obciążeń oraz praw osób trzecich i wykazana jest w księdze wieczystej numer SW1W/00062382/2 prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu .
Cena wywoławcza    - 30 000,00 zł,  co stanowi równowartość 7 765,00 EURO
Wadium                     -    3 000,00 zł,-
Przetarg odbędzie się w dniu 16 lutego 2007 r. o godzinie 10 00
w siedzibie Urzędu Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9 .
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium .
Wadium można wpłacać gotówką w kasie Agencji PKO w Walimiu lub realizować płatność w formie przelewu bankowego lub elektronicznego na konto Gminy Walim nr konta 62 1020 5095 0000 5802 0011 2524   PKO BP S.A.I Oddział Wałbrzych, nie pó?niej niż do dnia 12.02.2007 r. Za termin potwierdzający dokonanie wpłaty na konto uznaje się datę lokacji środków na rachunku Gminy . Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu .
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo nie pó?niej niż do dnia zawarcia umowy notarialnej, przy czym za termin potwierdzający dokonanie wpłaty na konto uznaje się datę   lokacji środków na rachunku Gminy .
Termin umowy notarialnej zostanie wyznaczony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu .Nie przystąpienie do zawarcia umowy powoduje przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, przy czym nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych .
Wójt Gminy Walim może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów , przy czym informacja o odwołaniu przetargu musi być niezwłocznie podana do publicznej wiadomości .
Sprzedawca zobowiązuje kupującego do terminowego uiszczania opłat podatkowych oraz do pokrycia kosztów związanych z nabyciem nieruchomości :
-         zwrot kosztów dokumentacji w kwocie  1162,17 złotych ,
      -    opłata sądowa i notarialna .
  
 Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął 3.XI.2006 r.
 Wszelkich informacji udziela się w pokoju nr 7 Urzędu Gminy w Walimiu   lub telefonicznie pod numerem 074 8494 ?350 .
 Ogłoszenie podlega opublikowaniu na stronie internetowej walim.bip.net.pl na tablicy ogłoszeń w Jugowicach .