Wójt Gminy Walim zaprasza mieszkańców gminy do konsultacji, których przedmiotem są projekty nowych statutów wszystkich sołectw gminy Walim.Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od 1 lipca 2018 r. do 15 lipca 2018 r.

Projekty statutów sołectw w okresie przeprowadzania konsultacji udostępnione będą
do publicznego wglądu:

1. w kancelarii Urzędu Gminy Walim– pokój Nr 4

2. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Walim - zakładka „prawo lokalne” – „ projekty statutów sołectw”;

3. u sołtysów sołectw

Wszelkie opinie, wnioski i uwagi prosimy składać pisemnie w kancelarii Urzędu do  Zespołu Konsultacyjnego powołanego Zarządzeniem Wójta Gminy Walim nr 319/2018
z dnia 27 czerwca 2018 r..