OGŁOSZENIE
 
Gminny Zespół Obsługi Szkół
ul. Boczna 8, 58-320 Walim
tel. 074 84 57 285
 
ogłasza drugi  przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż pojazdu
 
 
 nazwa             rok                  cena                wadium           nr rejestr.
pojazdu                       prod.               wywoł.
 
Autobus                      1989                8.000zł            800 zł              DBA F826
AUTOSAN H9-21
 
 
W/w pojazd można oglądać w dni powszednie w godz. 10.00 -14.00. w miejscu garażowania tj. w Jugowicach, ul. Główna 25.
Przetarg odbędzie się w dniu 20.08.2007r. o godz.12.00 w siedzibie Gminnego Zespołu Obsługi Szkół pok.nr1
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości podanej powyżej.
 
            Wadium należy wpłacię do 20.08.2007r. do godz. 11.00 na konto Urządu Gminy Walim, PKO BP 62 1020 5095 0000 5802 0011 2524. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu. Przystępujący do przetargu muszą złożyć przed przetargiem oświadczenie, że zapoznali się ze stanem technicznym pojazdu będącego przedmiotem przetargu i przyjęli go bez zastrzeżeń oraz o rezygnacji z roszczeń z tytułu rękojmi. Za wady ukryte w ww. pojeździe sprzedający nie ponosi odpowiedzialności. Oferentowi, który wygra przetarg, wadium będzie wliczone w cenę nabycia, pozostałym oferentom będzie zwrócone po zakośczeniu przetargu. Wydanie przedmiotu sprzedaży następi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia i zawarciu umowy sprzedaży.
Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli osoba, która wygrała przetarg, uchyli się od umowy sprzedaży.
 
            Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
 
 
                                                                                                    Urszula Witek "kierownik GZOSz.