ZARZĄDZENIE NR  388 /2014

WÓJTA GMINY WALIM

z dnia 20 sierpnia 2014 r.

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Walim dotyczącego Programu Współpracy Gminy Walim z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2015.

 

Na podstawie § 4 Uchwały Nr VII/35/2011 Rady Gminy Walim z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zarządzam co następuje:

 

§1.

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały  w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Walim z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2015 (załącznik nr 1).

 

§2.

Celem konsultacji jest zebranie opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie poddanej konsultacji oraz stworzenie płaszczyzny partycypacji w sprawach ważnych dla gminy oraz organizacji i podmiotów.

 

§3.

Termin przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały:

rozpoczęcie konsultacji 20 sierpnia  2014 r.

zakończenie konsultacji 04 września 2014 r.

 

§4.

Forma konsultacji

a. Konsultacje będą przeprowadzone za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie wypełnienia ,,formularza konsultacyjnego,, i w formie papierowej dokumentu udostępnionego na stronie internetowej  Urzędu Gminy Walim (załącznik nr 2).

 

b. Wypełnione formularze dotyczące konsultacji można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Walim ul. Boczna 9 do godz. 15.30  lub przesłać pocztą elektroniczną na adres urzad@walim.pl w terminie określonym w  §3.

Na kopercie (lub w tytule emaila) należy wpisać: ,,Konsultacje Programu Współpracy 2015"

 

§5.

Publikacja  informacji dotyczącej przeprowadzenia konsultacji, projekt konsultowanego dokumentu oraz formularz konsultacji udostępnione są na:

a. Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Walim (www.bip.walim.pl)

b. Strona internetowa Gminy Walim (www.walim.pl)

c. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Walim

 

§6.

Wyniki konsultacji zawierające zestawienie zgłoszonych opinii zamieszczone zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.walim.pl)  oraz na stronie internetowej Gminy Walim  (www.walim.pl), tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Walim  nie później niż w terminie 30 dni od zakończenia konsultacji.

 

§7.

Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:

Artur Jarczok, kierownik Centrum Sportu i Rekreacji w Walimiu tel. 74 8423033, email: sport@walim.pl

 

§8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Uzasadnienie

W związku z realizacją ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.), oraz Uchwały Rady Gminy Walim nr VII/35/2011 z dnia: 30 maja 2011 r. zachodzi potrzeba przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3.ust.3 ustawy w/w ustawy,  projektu  Uchwały Rady Gminy Walim w sprawie przyjęcia  rocznego programu współpracy  na rok 2015.

Sporządził: Artur Jarczok

 

Otrzymują:

1. Kierownik CSIR

2. Referat Organizacyjny