Zarządzenie Nr 293/2013
Wójta Gminy Walim

z dnia 26 sierpnia 2013 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Walim dotyczącego Programu Współpracy Gminy Walim z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2014.

Na podstawie § 4  Uchwały Nr VII/35/2011 Rady Gminy Walim z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3  ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)  projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały  Rady Gminy Walim w sprawie przyjęcia rocznego Programu Współpracy Gminy Walim z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2014 (załącznik nr 2).

§ 2. Celem konsultacji jest zebranie opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3  ust. 3  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie poddanej konsultacji oraz stworzenie płaszczyzny partycypacji w sprawach ważnych dla gminy oraz organizacji i podmiotów.

§ 3. Termin przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały: rozpoczęcie:

- konsultacji 26 sierpnia 2013 r.

- zakończenie konsultacji 09 września 2013 r.

§ 4. Forma konsultacji a. Konsultacje będą przeprowadzone w formie wypełnienia arkusza konsultacyjnego w formie elektronicznej lub w formie papierowej udostępnionej na stronie internetowej i w Urzędzie Gminy Walim (załącznik nr 1).   b. Wypełnione formularze dotyczące konsultacji można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Walim ul. Boczna 9  do godz. 15.30  lub przesłać pocztą elektroniczną na adres urzad@walim.pl  w terminie określonym w pkt. 3. Na kopercie (lub w tytule emaila) należy wpisać:,, Konsultacje Programu Współpracy 2014"

§ 5. Publikacja  informacji dotyczącej przeprowadzenia konsultacji oraz projekt konsultowanego dokumentu udostępnione są:

a) Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Walim (www.bip.walim.pl)

b) Strona internetowa Gminy Walim (www.walim.pl)

c) Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Walim

§ 6. Wyniki konsultacji zawierające zestawienie zgłoszonych opinii zamieszczone zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy Walim nie później niż w terminie 30 dni od zakończenia konsultacji.

§ 7. Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Artur Jarczok, kierownik Centrum Sportu i Rekreacji w Walimiu tel. 74 8423033, email: sport@walim.pl

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Wójt Gminy Walim


Adam Hausman