Walim, 13. 09. 2012 r.

  Protokół

z przebiegu konsultacji

 projektu ,,Programu współpracy Gminy Walim z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok

 

1. Przedmiot konsultacji:

Na podstawie Uchwały Nr VII/35/2011 Rady Gminy Walim z dnia 30 maja 2011 roku  oraz zarządzenia Nr  181/2012 Wójta Gminy Walim z dnia 02 sierpnia 2012 r. poddano konsultacjom Projekt współpracy  Gminy Walim z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok.

 

2. Podmioty uprawnione do uczestnictwa:

Podmiotami uprawnionymi do uczestnictwa w konsultacjach  były organizacje pozarządowe

i podmioty wymienione w art.3 ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

3. Termin konsultacji:

Konsultacje przeprowadzone zostały w terminie od 02 sierpnia  2012 r. do 24 sierpnia 2012 r.

 

4. Forma konsultacji:

Konsultacje przeprowadzone zostały w formie wyrażenie pisemnej opinii poprzez wypełnienie  formularza konsultacyjnego w formie elektronicznej lub papierowej udostępnionej na stronie internetowej Gminy Walim i w Urzędzie Gminy Walim.

Uwagi i opinie należało składać  w sekretariacie Urzędu Gminy Walim ul. Boczna 9 do godz. 15.30  lub przesłać pocztą elektroniczną na adres urzad@walim.pl w terminie określonym w pkt. 3.

 

5. Sposób przeprowadzenia konsultacji:

Konsultacje  przeprowadzone były poprzez zamieszczenie projektu Programu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Walim www.walim.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Walim.

 

6. Wyniki konsultacji:

W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna propozycja, opinia, uwaga lub wniosek do projektu Programu dotyczącego  przedmiotu konsultacji.

 

7. Wobec powyższego odstąpiono od sporządzenia zestawienia opinii, uwag i wniosków wraz z uzasadnieniem ich przyjęcia lub odrzucenia.

 

8. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji był kierownik Centrum Sportu i Rekreacji 

w Walimiu.

 

Na tym protokół zakończono.

 

Osoba sporządzająca protokół:

kierownik Centrum Sportu i Rekreacji w Walimiu

Artur Jarczok

 

                                                                                                                                     Zatwierdzający:

Z upoważnienia Wójta Gminy Walim

                                                                                                                              Sekretarz Gminy Walim

 

                                                                                                                                Aleksandra Ignaszak