OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Walim

 

Na  podstawie  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)

 

Wójt Gminy Walim

 zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy Walim do zgłaszania swoich przedstawicieli na członków komisji konkursowych opiniujących oferty na realizację zadań publicznych w otwartym konkursie ofert ogłoszonych w 2012 roku.

 

Udział w komisji konkursowej:

1.W skład komisji konkursowej mogą wchodzić, z głosem doradczym osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy, które nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktyczny, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.

2.Udział w komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział  w  jej posiedzeniu członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

 

Kryteria udziału  w pracach komisji konkursowej:

W pracach komisji konkursowej mogą brać udział przedstawiciele organizacji/podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

1.osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób

reprezentujących organizacje/podmioty biorące udział w konkursie;

2.osoby, które nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim

stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do

bezstronności;

3. posiadają wiedzę w dziedzinach obejmujących zakre zadań publicznych  określonych w programie współpracy Gminy Walim na 2012 r;

3. korzystają w pełni z praw publicznych.

 

Zadania komisji konkursowej:

a)ocena i opiniowanie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszonego

konkursu  ofert;

b)proponowanie rozdziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert.

 

Forma zgłoszeń kandydatów:

Zgłoszenia przedstawicieli organizacji/podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w komisji konkursowej, następuje na podstawie  złożonego formularza zgłoszenia ( Załącznik nr1).

 

Termin zgłoszeń:

Imienne zgłoszenia kandydatów ( Załącznik nr 1), należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Walimiu lub drogą pocztową, pocztą kurierską na adres: Urząd Gminy Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14. 02. 2012 roku do godz. 15.00 (decyduje data doręczenia do adresata) w zamkniętej kopercie z napisem "Komisja. Otwarty Konkurs Ofert 2012"

 

Wybór kandydatów:

Wójt Gminy Walim, spośród przesłanych zgłoszeń na członków komisji konkursowej, wybierze dwóch przedstawicieli środowiska pozarządowego, którzy wejdą w skład komisji konkursowej.

 

Informacja dodatkowa:

Komisja Konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, jeżeli:
- żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej, lub
- wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej, lub
- wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 2D lud art. 15 ust. 2F ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Informację o naborze na członków komisji konkursowej umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Walim www.bip.walim.pl;  zakł. pożytek publiczny, na stronie internetowej Gminy Walim www.walim.pl; oraz na tablicy ogłoszeń urzędu.

 

 

 Informacji udziela:

Artur Jarczok - kierownik Centrum Sportu i Rekreacji w Walimiu, tel. 74 84 230 33

biuro Cemtrum Sportu i Rekreacji w Walimiu, 58-320 Walim,  ul. Boczna 8A