ZARZĄDZENIE NR  67/2011

WÓJTA GMINY WALIM

z dnia 25 lipca 2011 r.

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Walim.

 

Na podstawie § 4 Uchwały Nr VII/35/2011 Rady Gminy Walim z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873  z późn. zm.)   projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały  w sprawie przyjęcia rocznego Programu Współpracy Gminy Walim z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2012(załącznik nr 2).

 

2. Celem konsultacji jest zebranie opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie poddanej konsultacji oraz stworzenie płaszczyzny partycypacji w sprawach ważnych dla gminy oraz organizacji i podmiotów.

 

3. Termin przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały:

rozpoczęcie konsultacji 25 lipca  2011 r.

zakończenie konsultacji 12 sierpnia 2011 r.

 

4. Forma konsultacji

a. Konsultacje będą przeprowadzone w formie wypełnienia arkusza konsultacyjnego w formie elektronicznej lub w formie papierowej udostępnionej na stronie internetowej i w Urzędzie Gminy Walim (załącznik nr 1).

 

b. Wypełnione formularze dotyczące konsultacji można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Walim ul. Boczna 9 do godz. 15.30  lub przesłać pocztą elektroniczną na adres urzad@walim.plw terminie określonym w pkt. 3.

Na kopercie (lub w tytule emaila) należy wpisać: ,,Konsultacje Programu Współpracy 2012"

 

5. Publikacja  informacji dotyczącej przeprowadzenia konsultacji oraz projekt konslutowanego doumentu udostępnione są:

a. Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Walim (www.bip.walim.pl)

b. Strona internetowa Gminy Walim (www.walim.pl)

c. Tablica ołoszeń Urzędu Gminy Walim

 

6. Wyniki konsultacji zawierające zestawienie zgłoszonych opinii zamieszczone zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy Walim nie później niż w terminie 30 dni od zakończenia konsultacji.

 

7. Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Artur Jarczok, kierownik Centrum Sportu i Rekreacji w Walimiu tel. 74 8423033, email: sport@walim.pl

 

8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Uzasadnienie

 

W związku z realizacją ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), oraz oraz Uchwały Rady Rady Gminy Walim nr VII/35/2011 z dnia: 30 maja 2011 r. zachodzi potrzeba przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3.ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) projektu  Uchwały Rady Gminy Walim w sprawie przyjęcia  rocznego programu współpracy  na rok 2012.