Zgłaszanie kandydatów na ławników sądowych

na kadencję lat 2012-2015

 

Informuję, że do dnia 30 czerwca 2011 roku będą przyjmowane zgłoszenia kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Wałbrzychu w kadencji 2012-2015.
Wyboru ławników dokona Rada Gminy Walim najpóźniej w październiku 2011 roku.

Ustalono następującą liczbę ławników, którą Rada powinna wybrać:

·        łącznie 4 ławników, w tym do:

o       Wydziału Rodzinnego i Nieletnich     - 2

o       Wydziału Pracy          - 2

 

Informacja dla kandydatów
Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończył 30 lat,
4) jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania, co najmniej od roku,
5) nie przekroczył 70 lat,
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7) posiada, co najmniej wykształcenie średnie.


Ławnikami nie mogą być:
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6) duchowni,
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8) funkcjonariusze Służby Więziennej,
9) radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

ZGŁOSZENIA

Tryb zgłaszania kandydatów na ławników określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2006 r. Nr 50 poz. 370).


Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin:

1.             prezesi sądów,

2.             stowarzyszenia,

3.             organizacje związkowe,

4.             organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,

5.             co najmniej dwudziestu pięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie.

 

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek załączyć:

1.             3 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;

2.             informację z Krajowego Rejestru Karnego (ważne 6 miesięcy);

3.             oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;

4.             zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika (ważne 6 miesięcy).

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

 

Do karty złożonej przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą

1.             imię (imiona) i nazwisko,

2.             numer ewidencyjny PESEL,

3.             miejsce stałego zamieszkania,

4.             własnoręczny podpis każdej z dwudziestu pięciu osób zgłaszających kandydata.

Uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest pierwsza osoba wymieniona na liście.
Kandydat na ławnika potwierdza wyrażenie zgody na kandydowanie własnoręcznym podpisem w odpowiedniej rubryce karty.
Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu, lub które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu, pozostawia się bez biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

 

Kartę zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego można uzyskać w:

1.             Biurze Rady Gminy Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim,

2.             na stronie internetowej Urzędu Gminy Walim: www.walim.pl ,

3.             na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: www.ms.gov.pl .

 

Karty zgłoszenia na ławnika sądowego przyjmowane będą do dnia 30 czerwca 2011 roku w sekretariacie Urzędu Gminy w Walimiu, ul. Boczna 9, w godzinach urzędowania oraz za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy w Walimiu, ul. Boczna 9, 58-320 Walim (decyduje data stempla pocztowego). ·Termin 30.06.2011 r. jest ostatecznym na złożenie kompletnego zgłoszenia.

Nadto informuję, że w związku z wejściem w życie nowej ustawy o ochronie informacji niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010 roku (Dz. U. Nr 182, poz. 1228) zmieniły się między innymi zasady, co do ławników w kwestii postępowań sprawdzających. Zgodnie z art. 139 pkt. 5 ustawy o ochronie informacji niejawnych, do ławników przepis art. 85 § 4 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, stosuje się odpowiednio.
W związku z powyższym kandydat na ławnika ma obowiązek zapoznania się z treścią ustawy o ochronie informacji niejawnych a pisemne oświadczenie w tej sprawie złożone zostanie przez ławnika podczas składania ślubowania i dołączone do karty ławnika (treść ustawy dostępna w dokumentach do pobrania).

 

 

Wójt Gminy Walim

/-/

Adam Hausman