SAMORZĄDOWA INSTYTUCJA KULTURY
SZTOLNIE WALIMSKIE
OSOBA PRAWNA
ADRES:
58-320 WALIM, ul. 3-GO MAJA 26
POW. WAŁBRZYSKI, WOJ. DOLNO?LĽSKIE
TEL. 074 845 73 00  FAX 074 845 73 00
NIP: 886-26-00-245
NR KONTA BANKOWEGO: 46 9531 1016 2001 0000 4457 0001
DYREKTOR: Krzysztof Madziara

 

STATUT:

?Muzeum sztolni walimskich?

 

ROZDZIAŁ I.

.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 1. Muzeum sztolni walimskich zwany dalej ?Muzeum? jest samorządową instytucją kultury utworzoną uchwałą Rady Gminy.
 2. Siedzibą Muzeum jest obiekt gminny położony w Walimiu przy ul. 3-go Maja 26

Muzeum realizuje swoje zadania bezpośrednio w swojej siedzibie.

3. Muzeum może prowadzić działalność poza terenem gminy.

Muzeum może prowadzić działalność poza terenem gminy.

 

§ 2

Muzeum działa na podstawie:

   

 1. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. jednolity. Dz. U. 1997 r. Nr 110, poz. 721 z pó?n. zm.),

   

   

 2. ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. Nr 5, poz. 24 z 1997 r.),

   

3. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z pó?n. zm.),

4. postanowień niniejszego Statutu.

§ 3

Muzeum jest wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora, posiada osobowość prawną i samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową.

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ZAKRES DZIAŁANIA

§ 4

Muzeum jest gminna instytucją której celem jest trwała ochrona dóbr kultury i ich upowszechnianie.

Podstawowym zadaniem jest:

1. Udostępnienie dla ruchu turystycznego, utrzymanie i konserwacja obiektu podziemnego z

okresu II wojny światowej,

2. Gromadzenie eksponatów i dokumentów związanych tematycznie z okresem II wojny,

udostępnianie ich,

3. Prowadzenie działalności oświatowej, wydawniczej i promocyjnej,

4. Współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi działającymi w podobnym

zakresie tematycznym w kraju i zagranicą.

§ 5

Muzeum przy wykonywaniu zadań współpracują z instytucjami, fundacjami i stowarzyszeniami działającymi na terenie gminy, kraju i zagranicą.

 

 

§ 6

   

 1. Muzeum prowadzi działalność gospodarczą, z której przychody przeznaczone są na realizację celów statutowych i pokrywanie kosztów działalności bieżącej, w szczególności polegającą na:

   

a/ obsłudze przewodnickiej podziemnej trasy,

a obsłudze przewodnickiej podziemnej trasy,

b/ prowadzeniu drobnego handlu, małej gastronomii,

c/ działalności wydawniczej,

d/ innej działalności gospodarczej nie wymienionej w podpunktach a/-c/

 

ROZDZIAŁ III

ORGANY ZARZĽDZAJĽCE, DORADCZE I NADZORCZE

 

§ 7

   

 1. Muzeum kieruje Dyrektor powoływany i odwoływany przez Zarząd Gminy.

   

   

 2. Zwierzchnikiem Dyrektora Muzeum jest Wójt Gminy.

   

   

 3. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy powoływanych i odwoływanych przez siebie zastępców i Głównego Księgowego.

   

   

 4. Do zakresu działania dyrektora należy w szczególności:

   

a/ kierowanie bieżącą działalnością,

b/ reprezentowanie muzeum na zewnątrz,

b/ reprezentowanie muzeum na zewnątrz,

c/ zarządzanie majątkiem gminnym przekazanym do dyspozycji muzeum,

c/ zarządzanie majątkiem gminnym przekazanym do dyspozycji muzeum,

d/ zatrudnianie i zwalnianie pracowników,

d/ zatrudnianie i zwalnianie pracowników,

e/ ustanawianie i odwoływanie kierowników własnych jednostek organizacyjnych,

e/ ustanawianie i odwoływanie kierowników własnych jednostek organizacyjnych,

f/ wydawanie zarządzeń, instrukcji i poleceń służbowych,

f/wydawanie zarządzeń, instrukcji i poleceń służbowych,

g/ ustalanie rocznego planu działalności oraz rocznego planu finansowego,

h/ sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności,

hsporządzanie rocznego sprawozdania z działalności,

i/ występowanie, w zależności od potrzeb, z wioskami o udzielenie dotacji na realizację

zadań objętych mecenatem państwa i na dofinansowanie bieżących zadań własnych.

 

§ 8

Przy muzeum działa Rada Muzeum ustanawiana na zasadach i w trybie określonym w art. 11 ust. 1, 3,4,5 i 6 ustawy o muzeach.

§ 9

Główny Księgowy, zastępcy działają w ramach kompetencji określonych w Regulaminie organizacyjnym i udzielonych im przez Dyrektora upoważnień, ponosząc przed nim odpowiedzialność za podejmowane decyzje i skutki swoich działań.

 

§ 10

   

 1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzeum upoważniony jest samodzielnie

   

  Dyrektor lub jego pełnomocnik działający w granicach udzielonego pełnomocnictwa.

   

 2. Jeżeli czynność prawna obejmuje rozporządzenie mieniem lub może spowodować powstanie

   

zobowiązań finansowych, do skuteczności oświadczenia woli wymagana jest kontrasygnata

głównego księgowego.

 

§ 12

   

 1. Schemat organizacyjny Muzeum stanowi załącznik nr.1 do niniejszego statutu.

   

   

 2. Organizację wewnętrzną muzeum i podległych jednostek określa regulamin organizacyjny

   

  nadany przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Zarządu Gminy.

   

   

  § 13

  1. Zarząd Gminy sprawuje nad Muzeum nadzór administracyjno-finansowy.

  Zarząd Gminy sprawuje nad Muzeum nadzór administracyjno-finansowy.

  2. Nadzorowi temu podlega:

  Nadzorowi temu podlega:

  a/ prawidłowość dysponowania przyznanymi środkami finansowymi oraz gospodarowanie

  prawidłowość dysponowania przyznanymi środkami finansowymi oraz gospodarowanie

  powierzonym mieniem gminnym,

  b/ przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących organizacji pracy i spraw

  przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących organizacji pracy i spraw

  pracowniczych.

   

 3. W celu przeprowadzenia czynności nadzorczych, Zarząd Gminy ma prawo wydelegować imiennie swoich członków lub pracowników Urzędu Gminy do wykonania czynności kontrolnych.

   

  4. Osoby, o których mowa w ust. 3 mają prawo:

  Osoby, o których mowa w ust. 3 mają prawo:

  a/ wstępu do Muzeum w godzinach otwarcia,

  wstępu do Muzeum w godzinach otwarcia,

  b/ wglądu do dokumentacji dotyczącej przedmiotu nadzoru,

  wglądu do dokumentacji dotyczącej przedmiotu nadzoru,

   

 4. Z przeprowadzonych czynności kontrolnych sporządza się protokół, który podpisują osoby

   

  przeprowadzające kontrolę oraz Dyrektor. Dyrektor ma prawo zażądać sprostowań i

  uzupełnień, a w przypadku ich nieuwzględnienia odmówić jego podpisania.

   

 5. Tre?ć protokołu, wraz ze stanowiskiem Dyrektora rozpatruje Zarząd Gminy wydając

   

  stosowne zalecenia.

   

 6. Dyrektor ma prawo odmówić wykonania zaleceń Zarządu Gminy i w ciągu 7 dni od dnia ich

   

otrzymania zwrócić się do Rady Gminy o ich rozpatrzenie na najbliższej sesji.

 

ROZDZIAŁ IV

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ

 

§ 14

   

 1. Muzeum prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z Rozdziałem 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawą o rachunkowości.

   

   

 2. Działalność Muzeum jest finansowana, z dochodów własnych, z dotacji organizatora ze środków otrzymywanych od osób prawnych i fizycznych oraz innych śródeł.

   

   

 3. śródłami środków finansowych są:

   

a/ wpływy z działalności statutowej i gospodarczej,

wpływy z działalności statutowej i gospodarczej,

b/ dotacje z budżetu gminy

dotacje z budżetu gminy

c/ darowizny, spadki, zapisy,

darowizny, spadki, zapisy,

d/ kredyty bankowe,

kredyty bankowe,

e/ odsetki z lokat bankowych,

odsetki z lokat bankowych,

f/ inne dozwolone prawem.

5. śródłami środków finansowych mogą być także:

śródłami środków finansowych mogą być także:

a/ dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych Muzeum.

dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych Muzeum.

b/ dotacje z budżetu państwa na zadania objęte mecenatem państwa w dziedzinie kultury.

dotacje z budżetu państwa na zadania objęte mecenatem państwa w dziedzinie kultury.

 

§ 15

1. Muzeum zarządza przydzielonym mu mieniem, stanowiącym własność komunalną gminy:

a/ obiektem podziemnym z okresu II wojny,

b/ działkami 712/2 i 677 obręb walim wraz z budowlami i obiektami na nich znajdującymi,

§ 16

Muzeum może prowadzić także inną niż działalność określona w § 4 w zakresie zbieżnym z jego działalnością podstawową, a środku uzyskane z tej działalności wykorzystywać na cele statutowe.

ROZDZIAŁ V

ZMIANA STATUTU

 

§ 17

   

 1. Projekt zmiany Statutu może zgłosić z własnej inicjatywy Dyrektor po zaopiniowaniu go przez Zarząd Gminy.

   

   

 2. Projekt zmian Statutu wraz z uzasadnieniem i wymaganymi opiniami Dyrektor przedkłada Zarządowi Gminy.

   

   

 3. Zarząd Gminy przedkłada Przewodniczącemu Rady projekt i wniosek, o którym mowa w ust. 1 wraz ze swoją opinią w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

   

 

 

ROZDZIAŁ VI

PRZEPISY KOŃCOWE

 

§ 18

Muzeum używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.

 

§ 19

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące.

- REGULAMIN

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MUZEUM SZTOLNI WALIMSKICH

Regulamin organizacyjny Muzeum Sztolni Walimskich dotyczy wszystkich pracowników zatrudnionych w muzeum.

 1. Postanowienia ogólne:

   

 1. Muzeum jest samorządową instytucja kultury Rady Gminy i działa na podstawie statutu.

   

   

 2. Pracą Muzeum kieruje Dyrektor, który reprezentuje go na zewnątrz, zadania realizuje przy pomocy Głównego Księgowego i pozostałych pracowników zatrudnionych w muzeum..

   

   

 3. Dyrektor Muzeum działa zgodnie z przepisami prawa, podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność.

   

   

 4. Dyrektor Muzeum organizuje realizację zadań planowych, wykonuje uchwały i decyzje Wójta Gminy dotyczące zakładu.

   

   

 5. Zadaniem Muzeum jest utrzymanie i zabezpieczenie obiektów muzeum oraz udostępnianie go do zwiedzania, promocja muzeum na terenie kraju i za granicą.

   

 

 1. Organizacja wewnętrzna Muzeum Sztolni Walimskich
  1. W skład struktury organizacyjnej Muzeum wchodzą następujące stanowiska:
 • Dyrektor
 • Główny Księgowy
 • kasjerki - sprzedawcy
 • przewodnicy-konserwatorzy - dozorcy
 • pracownicy obsługi
 1. Podstawowe zakresy czynności stanowisk pracy.

I. Obowiązki ogólne wszystkich pracowników:

Znajomość i przestrzeganie przepisów i norm ogólnych obowiązujących w Muzeum

Sztolni Walimskich.(regulaminów, zarządzeń, instrukcji i zakresu czynności na zajmowanym stanowisku dotyczącym wykonywanej pracy), sumienne, rzeczowe i terminowe wykonywanie wyznaczonych obowiązków i otrzymywanych poleceń, przestrzeganie zasad organizacyjnych i porządkowych obowiązujących w zakładzie. zgłaszanie zwierzchnikom o niedociągnięcia zaistniałych lub mogących powstać w toku pracy lub na innych odcinkach działalności, zachowanie drogi służbowej przy wykonywaniu zleconych obowiązków, przestrzeganie zasad dobrego współżycia oraz dbałość o właściwe stosunku międzyludzkie, wnikliwe, bezstronne i uprzejme załatwianie turystów, prawidłowe organizowanie czasu pracy na zajmowanym stanowisku, podnoszenie kwalifikacji droga samokształcenia, przestrzeganie przepisów bhp, ppoż., sanitarnych, przestrzeganie instrukcji użytkowania urządzeń, zabezpieczenie powierzonego mienia, dora?ne wykonywanie czynności wynikających z poleceń służbowych

1. Główny Księgowy:

I. Do podstawowych obowiązków pracownika należy w szczególności:

Opracowywanie planu finansowego i jego realizacja, wprowadzanie zmian w planie finansowym, kontrola realizacji zadań i przestrzeganie tzw dyscypliny budżetowej,

opracowywanie sprawozdawczości, współdziałanie z instytucjami, organami w zakresie kontroli jednostki, prowadzenie dokumentacji finansowej jednostki, prowadzenie rachunków i ich bieżąca kontrola, prowadzenie dokumentacji druków ścisłego zarachowania, prowadzenie korespondencji z zakresu spraw finansowych sporządzanie list płac, prowadzenie ewidencji ZUS w zakresie jednostki oraz pracowniczej, nadzór merytoryczny nad pracownikami w zakresie spraw finansowych, dokonywanie inwentaryzacji i jej rozliczanie, dbanie o mienie ruchome i nieruchome zakładu, utrzymanie porządku wewnątrz i zewnątrz obiektu, udzielanie informacji turystycznej o gminie, regionie,

II. Odpowiedzialność:

Za pełne, legalne i prawidłowe wykonywanie czynności określonych zakresem oraz zadań wynikających z regulaminów i aktów prawnych. odpowiedzialność materialna za powierzone mienie. służbowa i karna za nieprzestrzegania tajemnicy służbowej.

III. Upoważnienie:

Do zastępowania podczas nieobecności Dyrektora w zakresie bieżącego funkcjonowania

jednostki.

2. Kasjer-sprzedawca:

Do podstawowych obowiązków sprzedawcy należy w szczególności:

- przygotowywanie towarów do sprzedaży, układanie ich na regałach i w gablotach, zaopatrzenie wystawionych towarów w sali sprzedaży w etykiety uwidaczniające

ich cenę detaliczną, sprzedaż towaru i pobieranie należności za towar zgodnie z obowiązującymi cenami, codzienne rozlicznie się z zainkasowanej gotówki, obsługa kasy fiskalnej, sporządzanie raportów kasowych, wystawianie faktur VAT i dowodów wpłaty, przyjmowanie towarów od dostawców, jego wycena, staranne obchodzenie się ze sprzętem będącym na wyposażeniu, staranne obchodzenie się z opakowaniami, stałe utrzymywanie miejsca pracy we wzorowej czystości oraz przestrzeganie przepisów sanitarnych, używanie w czasie pracy czystej odzieży ochronnej, bieżące sprzątanie zaplecza, mycie regałów i urządzeń AGD, bieżące sprzątanie sali poczekalni, sanitariatów, uprzejme obsługiwanie turystów, udzielanie informacji turystycznej,

3. Przewodnik-konserwator - dozorca

Do podstawowych obowiązków pracownika należy w szczególności:

Oprowadzanie grup wycieczkowych po podziemnej trasie turystycznej, wprowadzanie grup wycieczkowych tylko za okazaniem ważnego biletu wstępu, kontrola biletów wstępu, przestrzeganie ustalonego grafiku wej?ć, przestrzeganie bezwzględnie ustalonej trasy przejścia, zasad poruszania, czasu przejścia, bezpieczeństwa na trasie, kontrolowanie bezpieczeństwa grupy, niedopuszczanie przejścia osób poza wyznaczoną trasę, rzetelne i fachowe przekazywanie informacji o obiekcie jego historii, według posiadanych informacji potwierdzonych dokumentami i ustalonych scenariuszem, udzielanie informacji turystycznej o gminie, regionie,

- W ramach codziennego czynności:

dokonanie przeglądu trasy podziemnej, sprawdzenie stanu oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego, stanu technicznego bram, zabezpieczeń, zamknięć, utrzymanie czystości wewnątrz i zewnątrz obiektu, dbanie o ustawione dekoracje, makiety, dbanie o mienie ruchome i nieruchome zakładu,

- Wykonywanie prac konserwatorskich:

naprawy i drobne remonty na terenie muzeum, budowy dekoracji i wyposażenia wnętrza i na obiekcie zewnętrznym, wykonywanie prac porządkowych w zakresie sprzątania na terenach zielonych, zamiatania placów, parkingów, opróżnianie koszy, pielęgnacja i koszenie terenów zielonych,

- W czasie pełnienia dyżuru ochrony obiektu:

ochrona obiektu po zakończeniu godzin pracy, zwracanie uwagi na osoby poruszające się po terenie, włączenie i wyłączanie oświetlenia placów, sprawdzenie stanu zamknięcia bram sztolni, obiektów, utrzymanie porządku wewnątrz i zewnątrz obiektu, parkingach, terenach zielonych,

udzielanie informacji turystycznej o gminie, regionie,

IV. CZAS PRACY MUZEUM:

1. W miesiącach od stycznia do kwietnia, oraz od października do grudnia każdego roku:

Muzeum rozpoczyna pracę w godzinach od 9.00 do 17.00 w okresie od poniedziałku do piątku,

oraz od 9.00 do 18.00 w soboty, niedziele i święta.

2. W miesiącach od kwietnia do września (sezon letni) każdego roku:

Muzeum rozpoczyna pracę w godzinach od 9.00 do 18.00 w okresie od poniedziałku do piątku,

oraz od 9.00 do 19.00 w soboty, niedziele i święta.

W okresie tym może być wydłużony (zmieniony) czas pracy w związku z potrzebami muzeum,

w szczególności:

- umówieniem grupy na zwiedzanie w innych godzinach (wcześniejsze, pó?niejsze),

- sprzedażą gastronomiczną, detaliczną, imprezami kulturalnymi, rekreacyjnymi,

Decyzję w sprawie wydłużenia godzin pracy (w sezonie letnim) oraz dodatkowych godzin pracy - podejmuje Dyrektor.

Rozliczenie dodatkowych godzin które wystąpiły w związku z wydłużeniem czasu pracy

następuje, przy ustalaniu (korekcie) grafików pracy miesięcznych z rozliczeniem w okresie 6-ci

miesięcy.

V. INNE:

Pozostałe regulaminy i instrukcje szczegółowo regulują, określają zasady pracy i funkcjonowania Muzeum.

Plan finansowy jednostki na 2003 rok

 

1. PLAN PRZYCHODÓW: -                                                               421.000 zł

- przychody z usług -                                                                               421.000 zł

2. PLAN KOSZTÓW -                                                                         421.000 zł

- wynagrodzenie osobowe -                                                                    225.600 zł

- świadczenia na rzecz pracowników -                                                      42.500 zł

- zakup materiałów i energii -                                                                    29.900 zł

- usługi obce -                                                                                           6.500 zł

- podatki i opłaty -                                                                                   12.000 zł

- pozostałe koszty -                                                                                  14.500 zł

- wartość zakupu towarów do sprzedaży detalicznej (cena zakupu) -         90.000 zł