O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Walim

Na  podstawie  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Walim nr XI/91/2019 z dnia 29.10.2019 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Walim z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 r. Wójt Gminy Walim ogłasza:

 

otwarty konkurs ofert

na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 roku.