I. NAZWA USŁUGI:

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące w drodze decyzji administracyjnej.

II. PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności i (Dz. U Nr 217, poz. 1427 z póżn. zm.).

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z póź.zm.).

III. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Urząd Gminy w Walimiu

ul. Boczna 9

58-320 Walim

parter - pokój nr 4,

tel. 74 84 94 347

godziny pracy:

poniedziałek, środa, czwartek, od 7:30 do 15:30

wtorek od 7:30 do 17:00

piątek od 7:30 do 14:00

IV. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Podanie z umotywowanym wyjaśnieniem, dlaczego wnioskodawca nie mógł zameldować się w drodze czynności materialno-technicznej.

2. Wypełniony i podpisany przez osobę ubiegającą się o zameldowanie formularz meldunkowy.

3. Dowód osobisty albo paszport.

4. Do wglądu, jeśli osoba jest w posiadaniu, dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym zameldowanie ma nastąpić.

V. OPŁATY:

Opłata skarbowa z tytułu wydania decyzji administracyjnej - 10 zł.

1. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1628).

2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330).

Opłatę skarbową należy uiścić na rachunek bankowy Gminy Walim  PKO BP S.A                 Nr rachunku 62 1020 5095 0000 5802 0011 2524.

VI. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

1. Po złożeniu podania organ ewidencji ludności prowadzi postępowanie wyjaśniające (bada legalność pobytu osoby w lokalu m.in. przesłuchuje strony oraz świadków, przeprowadza kontrolę meldunkową); postępowanie to kończy decyzja administracyjna o zameldowaniu lub o odmowie zameldowania osoby.

2. Termin załatwienia sprawy - wydania decyzji administracyjnej - nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 2 miesięcy; termin ten może zostać przedłużony, jednakże organ obowiązany jest takim przypadku zawiadomić strony o niezałatwieniu sprawy w terminie i wyznaczyć nowy termin jej załatwienia (art. 35, 36 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego).

VII. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Dolnośląskiego we Wrocławiu, za pośrednictwem Wójta Gminy Walim, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

VIII. UWAGI:

1. W przypadku pobytu czasowego należy podać okres zameldowania.