Ustalanie numerów porządkowych

 Miejsce złożenia wniosku:  Urząd Gminy Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim

 Sposób załatwiania sprawy

Wójt Gminy Walim ustala numery porządkowe budynków mieszkalnych oraz innych budynków przeznaczonych do stałego lub czasowego przebywania ludzi, w tym w szczególności budynków: biurowych, ogólnodostępnych wykorzystywanych na cele kultury i kultury fizycznej, o charakterze edukacyjnym, szpitali i opieki medycznej oraz przeznaczonych do działalności gospodarczej, wybudowanych, w trakcie budowy i prognozowanych do wybudowania, z urzędu lub na wniosek zainteresowanych i zawiadamia o tych ustaleniach właścicieli nieruchomości lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które tymi nieruchomościami władają.

 Wymagane dokumenty

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21.07.2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów.

Do wniosku można dołączyć kopię mapy z zaznaczonym budynkiem i wejściem głównym oraz wjazdem na posesję. Jeżeli wniosek dotyczy więcej niż jednego budynku lub sytuacja w terenie nie wskazuje jednoznacznie, któremu budynkowi ma zostać ustalony numer – na mapie należy zaznaczyć lokalizację budynku objętego wnioskiem.

 

Tryb odwoławczy

Czynność Wójta Gminy, polegająca na nadaniu lub zmianie albo odmowie nadania lub zmiany numeru porządkowego, nie następuje w drodze decyzji, czy postanowienia, ale ma charakter czynności materialno-technicznej – odwołanie nie przysługuje.

Załatwienie sprawy w formie czynności materialno-technicznej daje możliwość zaskarżenia takiej czynności do sądu administracyjnego na podstawie przepisów ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

 Opłaty

Zawiadomienie o ustaleniu numeru porządkowego nie podlega opłacie skarbowej.

Opłacie skarbowej podlega wydanie zaświadczenia potwierdzającego fakt ustalenia określonego numeru porządkowego (dowód uiszczenia opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku o wydanie zaświadczenia).

 Termin załatwienia sprawy

Do 14 dni od daty złożenia wniosku

 Podstawa prawna

1) ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r.  poz. 1990)

2) rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21.07.2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz.U  z 2021r. poz.1368).